กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของความมีอิสระในการทำงานกับบุคลิกภาพด้านเปิดรับประสบการณ์และบุคลิกภาพด้านสำนึกในหน้าที่และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดชุมพร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy