กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่; AN EVALUATION OF THE EDUCATION ADMINISTRATION PROJECT FOR LOCAL GOVERNMENT BY SCHOOL BASED ... Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy