การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่; AN EVALUATION OF THE EDUCATION ADMINISTRATION PROJECT FOR LOCAL GOVERNMENT BY SCHOOL BASED ...

ผู้แต่ง

  • เกียรติสุดา กาศเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่

คำสำคัญ:

การประเมินโครงการ, การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น, โรงเรียนเทศบาล, Educational Administration of Local Government Organizations, School based management for local development, Municipal school, Project Evaluation

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ ในด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เลือกและสุ่มจากประชากร มีจำนวนทั้งสิ้น 567 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ และ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนำเสนอเป็นความเรียง ผลการประเมินพบว่า ในด้านบริบท และปัจจัยนำเข้าก่อนการดำเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการระหว่างการดำเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ ด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ และความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการหลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ควรมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ มาร่วมในการดำเนินกิจกรรมในโครงการเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในท้องถิ่น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

AN EVALUATION OF THE EDUCATION ADMINISTRATION PROJECT FOR LOCAL GOVERNMENT BY SCHOOL - BASED MANAGEMENT FOR LOCAL DEVELOPMENT OF WAT MUEANG DAENG MUNICIPAL SCHOOL, PHRAE  MUNICIPALITY

An Evaluation of the Education administration project for local government by school- based management for local development of Wat Muangdaeng Municipal school, Phrae Municipality, The objectives of this study were to evaluate the Context, Input, Process, Product, Impact,  Effectiveness, Sustainability and Transportability. Randomly selected from the population. A total of 567 people are the administrators of the local administration. The evaluation from consisted of 6 questionnaires plus 3 interviews. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. Qualitative data were analyze using content analysis. The results of the evaluation showed that in the context and inputs ; before the implementation of the project as a whole it fell at a high level. For Process during project implementation, overall it was at a high level, while productivity impact, efficiency, sustainability and transmission. And satisfaction with the project after completion of the project was, overall, at a high level. However, there should be mobilized educational resources and budget from other sources to participate in the project activities to increase effectiveness and operational efficiency, as well as to meet the needs of local people, making them good people, with good careers and a happy lives.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรกมล เพิ่มผล. (2554). การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของครูในโรงเรียนเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี).
กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553). กรุงเทพมหานคร : สกายบุ๊กส์.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2558). คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
จุฬารัตน์ ฤทธิพันธรักษ์. (2557). การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์. อุดรธานี : โรงเรียนเทศบาล 7
รถไฟสงเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี.
มาเรียม นิลพันธุ์. (2553). การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วราศิน ดาศรี. (2557). การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD) โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย.
หนองคาย : โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ.
สุเมธ จันทร์เจือจุน. (2557). การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี :
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี.
สุวรรณ พิณตานนท์ และกาญจนา วัธนสุนทร. (ม.ป.ป.). การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : เอ็ดดูมีเดีย คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-23

ฉบับ

บท

บทความวิจัย