กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1; Organization Climate and Work Motivation Affecting Participation in Internal Quality Assurance of Schools... Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy