บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1; Organization Climate and Work Motivation Affecting Participation in Internal Quality Assurance of Schools...

  • พิเชษฐ์ สร้อยทอง Faculty of Education Kasetsart University
  • วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ Faculty of Education Kasetsart University
  • มณฑป ไชยชิต Faculty of Education Kasetsart University
Keywords: Organizational Climate, Work Motivation, Participation, Internal Quality Assurance

Abstract

      The purposes of this research were to study level of the organizational climate,work motivation and participation in internal quality assurance of teacher; to study relationship between organizational climate, work motivation and participation in internal quality assurance of teachers; and to generate predictive equation of the participation in internal quality assurance of school under The Secondary Educational Service Area Office 1. The sample consisted of 250 teachers from schools under The Secondary Educational Service Area Office 1 selected by proportional stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire. The questionnaire was tested for the reliability with Cronbach’s alpha coefficient of .956. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regressions. The results of the research were as follows: 1) The level of the organizational climate, work motivation and participation in internal quality assurance of school under The Secondary Educational Service Area Office 1 as a whole was at a high level. ( gif.latex?\bar{X} = 4.08  SD = 0.52, gif.latex?\bar{X}  = 4.11 SD = 0.46 and gif.latex?\bar{X} = 4.21  SD = 0.47, respectively)  2) Organizational climate and work motivation were positively and significantly related at the high level to the participation in internal quality assurance of school under The Secondary Educational Service Area Office 1, at the .01 level. (r = .605 and r = .721 respectively) 3) The variables that could significantly predict the participation in internal quality assurance of school were organizational climate and work motivation at the .01 level. These predictors were accounted for 55.9 percents of variance (R2 = .559). The study equation was as follows:

gif.latex?\hat{Z}participation in internal quality assurance = .563 Zwork motivation + .252 Zorganizational climate

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. (2558). ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์แพคเกจจิ้ง.
2. ณัญญา มูลประหัส. (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องาน ความเชื่ออำนาจในตน บรรยากาศองค์การกับการมีส่วนร่วมในงานของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. นงลักษณ์ แสงมหาชัย. (2552). อิทธิพลของระบบรางวัลต่อผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
4. เนตรรุ้ง อยู่เจริญ. (2553). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของครูสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
5. บุษยา วีรกุล. (2558). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
6. ปรารถนา อังคประสาทชัย. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.สำนักทดสอบทางการศึกษา
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
8. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล. (2558). ปรัชญาและมโนทัศน์สังคมแห่งการเรียนรู้ Philosophies and Concept of Learning Society. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
9. Amir, M. (2015). Developing Structure for Management of Quality in School: Steps towards Quality Assurance Systems. American Journal of Educational Research 3(8): 977-981.
10. DuBrin, A.J. (1973). Fundamentals of Organizational Behavior. New York: Pergamon Press. Litwin, G.H. & Stringer, R.A. (1968). Motivation and Organizational Climate. Boston: Harvard University Press.
11. McClelland, D.C. (1987). Human Motivation. U.K.: Cambridge University Press. Newstrom, J.W. & Keith, D. (2007). Organizational Behavior: Human Behavior at Work. U.S.A.: McGraw-Hill.
12. Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2010). Essentials of Organizational Behavior. New Jersey: peason/Prentice Hall.
13. Stringer, R.A. (2002). Leadership and Organizational Climate: The Cloud chamber Effect. New Jersey: Upper Saddle River, Prentice Hall.
14. Yamane, T. (1973). Statistics An Introductory Analysis. New York: Harper & Row.
Published
2018-06-12
Section
Research articles