กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา; FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICES Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy