กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอน ของครูวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy