กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้ ABCD Model สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy