การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้ ABCD Model สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • Wannisa Noochuai Valaya Alongkorn Rajabhat University

คำสำคัญ:

ทักษะการรู้สารสนเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การเรียนการสอนแบบผสมผสาน การเรียนร่วมกัน กระบวนการคิดออกแบบ

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศในระดับอุดดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้ ABCD Model สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 186 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้ ABCD Model ซึ่งประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนการสอน แบบประเมินโครงการ และ แบบวัดทักษะการรู้สารสนเทศ 2) แบบประเมินรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้ ABCD Model สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

            ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้ ABCD Model ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน และ การวัดและประเมินผล 2) ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้ ABCD Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการเลือกหัวข้อโครงงาน ขั้นการวางแผนการดำเนินโครงงาน ขั้นการดำเนินโครงงาน และขั้นการนำเสนอและประเมินผลโครงงาน และ 3) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้ ABCD Model มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X-= 4.77, S.D. = 0.33)

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Library Association. (2000). The Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Retrieved from http://www.ala.org/acrl/standards/information literacycompetency

Association of College and Research Libraries. (2015). Framework for Information Literacy for Higher Education. Retrieved from https://www.ala.org/acrl/sites/ ala.org.acrl/files/content/issues/infolit/framework1.pdf

Bailey, J. (2013). Blended Learning implementation guide. Foundation for Excellence in Education.

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report, Washington, D.C.: School of Education and Human Development, George Washington University.

Brame, C. J. (2016). Active Learning. Semantic scholar. Retrieved from content/uploads

/sites/44/2018/11/Active_Learning-Brame-C.-2016.-Active learning.-Vanderbilt-University-Center-for-Teaching pdf

Cambridge International Examinations. (2020). Active learning. Retrieved from https:// www.cambridgeinternational.org/Images/271174-active-learning.pdf

Driscoll, M. (2002). Blended learning: Let’s get beyond the hype. Retrieved from http://www-07.ibm.com->blended_learning.pdf

Duun, K. (2002). Assessing information literacy skills in the California State University: A progress report. The Journal of Academic Librarianship, 28(1), 26-35.

Hartwick College. (2022). Information Literacy Program. Retrieved from https://www. hartwick.edu/ academics/stevens-german-library/information-literacy-program/

Hrastinski, S. (2019). What Do We Mean by Blended Learning. AECT, 63, 564-569. http: //www.cambridgeinternational.org/events

Khlaisang, J., & Koraneekij, P. (2019). Open Online Assessment Management System Platform and Instrument to Enhance the Information, Media,and ICT Literacy Skills of 21st Century Learners. Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(7).

Krobudom, S., & Somprasertsri, G. (2018). The Development of Information Literacy Skill of Nursing Students of the Faculty of Nursuing, Mahasarakram University. Journal of Information Science, 36(1), 127-145.

Marzal García-Quismondo, M.Á. (2010). Evaluation of Information Literacy Programmes in Higher Education: Strategies and Tools. Int J Educ Technol High Educ 7, 26-36.

Mingsiritham, K. (2011). Integrating cooperative learning and collaborative learning. Veridian E-Journal SU, 4(No.1 May-August 2011), 435-444.

Pongprayoon, P., Thungnark, N., & Makemuengthong, C. (2019). Development of An Instructional Model Based on Connectivism TheoryTo Enhance Information Literacy. Journal of Yala Rajabhat University, 14(No.2 May-August 2019), 256-267.

Prontadavit, N. (2018). Learning Management with Active Learning (2nd ed). Bangkok: Triple education.

Rao, P. V. (2014). 21st Century Libraries and Librarianship with Reference to Their Professional Skills. Journal of Business and Economics, 5(12), 2421-2428.

Rutherford, S. (2014). Collaborative learning: Theory, strategies, and educational benefits. Nova Science Publishers, Incorporated.

Shaikh & Alagannawar. (2018). Active Learning Strategies in classroom using ICT tool. Aarhat Multidisciplinary International Education Research Journal (AMIERJ), (December-Juanuary 2018), 89-95.

Suwannatthachote, P. (2020). Teaching and learning management and online student assessment under Situation and measures to prevent the spread of the Corona Virus Disease (COVID-19). from http://https://pubhtml5.com/ xwlh/ttzm/basic

Swapna & Birada. (2017). Information Literacy Models for Higher Education Institutions in India. International Journal of Digital Library Services, 7(July-September 2017).

University of Louisville. (2022). Research Assistance and Instruction: Information Literacy Program. Retrieved from https://library.louisville.edu/ekstrom/rai/class-descriptions

University of Tasmania. (2021). Teaching and Learning Constructive Alignment. Retrieved from https://www.teaching-learning.utas.edu.au/unit-design/constructive-alignment

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-17

ฉบับ

บท

บทความวิจัย