Financial Reporting Standards and Earnings Management

Main Article Content

ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ
ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์

Abstract

Financial statements are a source of information that investors use as a channel to assess the company’s value and make economic decisions. Financial statements must be reliable. Using only International Financial Reporting Standards which are high quality standards may not guarantee the reliability of the financial statements, since the said standards are principles-based that allow managers to use discretion and opt to do earnings management. Federation of Accounting Professions under The Royal Patronage of His Majesty The King is expected to support measurements to increase managers’ ethics, the ability of auditors to detect the occurrence of earnings management, and the enforcement of law by regulators to produce higher level of reliability of the financial statements.

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการจัดการกำไร

งบการเงินเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนใช้ประเมินมูลค่าของธุรกิจเพื่อตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ งบการเงินควรมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ การใช้เฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งจัดเป็นมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นไม่ทำให้แน่ใจได้ว่างบการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นหลักการที่ให้ผู้บริหารใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการรายการต่างๆ ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นช่องทางให้ผู้บริหารจัดการกำไรได้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรหามาตรการที่จะเพิ่มคุณธรรมจริย ธรรมผู้บริหารหรือเพิ่มทักษะของผู้ตรวจสอบบัญชีให้สามารถวิเ คราะห์ว่ามีการจัดการกำไรเกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้งต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อลดการจัดการกำไรของผู้บริหาร จึงทำให้งบการเงินควรมีความถูกต้องน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles