Learning with a WebQuest on Higher Order Thinking Skills

Main Article Content

สุรกิจ ปรางสร
อุรพงศ์ แพทย์คชา

Abstract

Learning activity aiming to enhance higher order thinking skills is essential for current learning pattern in the wake of dramatic changes in technologies and the bulk of information worldwide. Although there are lots of information technologies available at hand, not all of these sources are accurate and reliable and enable learners to realize the importance of learning. Hence, learners have to develop their higher order thinking skills along with taking reliability of these sources into account. Learning with a WebQuest consists of seven main pillars: 1) Introduction 2) Task 3) Information Sources 4) Process 5) Guidance 6) Evaluation and 7) Conclusion. Each step of the learning process helps enhance application of streams of information on the internet. Learning with a WebQuest is to create a new environment for learning in the era of information technology where learners have to be equipped with significant skills including Information Selection, Application, Evaluation and Creation. Finally, analytical and synthetic skills are applied to bring about the best method or answer. The brain process or thinking process occurring repeatedly enables learners to come up with Habit of Mind that is shown every time when they have to deal with different problems relating to learning and daily life. We name this process the “Higher Order Thinking Skills”.

 

กิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์กับทักษะการคิดขั้นสูง

กิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง เป็นทักษะที่จำเป็นต่อรูปแบบการเรียนในปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และปริมาณของข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่บนโลกนี้อย่างมากมายมหาศาล ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ทันที แต่ใช่ว่าแหล่งความรู้ต่างๆ เหล่านั้นจะมีคุณภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและผู้เรียนมีความรู้สึกว่ามีความหมายต่อการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนจำเป็นต้องส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงและการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลแหล่งข้อมูลควบคู่กันไป การใช้กิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 7 ส่วน ดังนี้ 1) ส่วนนำ 2) ส่วนของงานหรือภารกิจ 3) ส่วนของแหล่งข้อมูล 4) ส่วนกระบวนการ 5) ส่วนให้คำแนะนำ 6) ส่วนการประเมินผล และ 7) ส่วนสรุป โดยขั้นตอนของการเรียนในแต่ละส่วนส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีมากมายอยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยกิจกรรมการเรียนด้วยเว็บเควสท์เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนในยุคสารสนเทศ ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะการเลือกสรรข้อมูล การประยุกต์ใช้การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ ต่อจากนั้นต้องทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวทางหรือคำตอบที่ดีที่สุด การผ่านกระบวนการการทำงานของสมองหรือระบบความคิดดังกล่าวบ่อยๆ ครั้ง ส่งผลให้ผู้เรียนปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย และแสดงออกทุกครั้งเมื่อเผชิญกับปัญหาจากการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน เราเรียกกระบวนนั้นว่า ทักษะการคิดขั้นสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles