The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN 2985-0843 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy