The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN 2985-0843 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสุขของประชาชนจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเมืองพัทยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy