The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN 2985-0843 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการบำบัดแบบอย่างสั้น มุ่งเน้นหาคำตอบที่มีต่อการเผชิญปัญหาเชิงรุกของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy