กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประกอบอาชีพนวดไทยของผู้พิการทางการเห็น : ศึกษากรณีกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF