การประกอบอาชีพนวดไทยของผู้พิการทางการเห็น : ศึกษากรณีกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

  • ขวัญชัย อัตโณ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
คำสำคัญ: กฎกระทรวง, การประกอบอาชีพนวดไทย, ผู้พิการทางการเห็น

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบอาชีพนวดไทยของผู้พิการทางการเห็นในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  และกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 เนื่องจากพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กำหนดให้การดำเนินกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับกับประชาชนเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ผู้พิการทางสายตาที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าวเช่นเดียวกับคนสายตาปกติ จากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า มีสภาพปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ได้แก่ ปัญหาผลกระทบจากกฎหมายที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพนวดไทย ปัญหาสถานที่ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการแจ้งผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้เพื่อให้การบริการของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมในปัจจุบัน อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ผู้พิการทางสายตาในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พ.ศ. 2560). ราชกิจจานุเบกษา. 134, 47 ก (28 เมษายน 2560).
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2561). คู่มือสาหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ. (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.thaispa.go.th/spa
2013/web/web_new/fileupload/2561-212.pdf เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม
2563.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539. ราชกิจจานุเบกษา. 113,
60 ก (14 พฤศจิกายน 2539).
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550.
ราชกิจจานุเบกษา. 124, 61 ก (27 กันยายน 2550).
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา. 133,
30 ก (31 มีนาคม 2559).
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. ราชกิจจานุเบกษา.134, 40 ก (6 เมษายน 2560).
สกล หาญสุทธิวารินทร์. (2555). หลักการไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ : คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ. (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.bangkokbiznews.com เข้าถึงเมื่อ 30 มิถุนายน 2557.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2560). กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. (ออนไลน์) สืบค้นจาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2017-eb03.pdf เข้าถึงเมื่อ 18 ตุลาคม 2563.
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. (2552). อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ และคณะ. (2553). รูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพหรือสวัสดิการสำหรับคนพิการ. รายงานการศึกษาวิจัย. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.

Translated Thai References
Administrative Procedure Act, B.E. 2539. Government Gazette, 113, 60 A (14 November 1996).
Department of Health Service support, Ministry of Public Health. (2018).
Handbook for citizens: Applying to be registered as a service provider in a health establishment. (Online) Retrieved from, http://www.thaispa.go.th/spa2013/web/web_new/fileupload/2561-212.pdf, accessed on 15 October 2020.
Empowerment of Persons with Disabilities Act, B.E. 2550. Government
Gazette, 124, 61 A (27 September 2007).
Ministerial regulations on registration as a service provider in a health establishment, B.E. 2560 Government Gazette, 134, 47 A (28 April 2017).
Office for Empowerment of Persons with Disabilities. (2009). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Bangkok : n.p.Office of the Civil Service Commission. (2017). Laws on administrative
procedures. (Online) Retrieved from, https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2017-eb03.pdf, accessed on 18 October 2020.
Skol harnsuthivarin. (2012). The principle of non-discrimination against
people with disabilities : The Constitutional Court Rulings. (Online) Retrieved from, http://www.bangkokbiznews.com, accessed on 30 June 2014.
Suporntum Mongkolsawat et al. (2010). Models and Directions of
Occupation or Welfare Promotion for Disabled Group. Research report. The Redemptorist Foundation For People with Disabilities. Bangkok : n.p.
The Constitution of the Kingdom of Thailand. Government Gazette. 134,
40 A (6 April 2017).
The Health Establishment Act, B.E. 2559. Government Gazette, 133, 30 A (31 March 2016).
เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)