กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF