กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาท อำานาจหน้าที่และสถานภาพของกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน รองรับประชาคมอาเซียน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy