บทบาท อำานาจหน้าที่และสถานภาพของกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน รองรับประชาคมอาเซียน

Main Article Content

รัฐพล ธุระพันธ์

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์บทบาท อ�านาจหน้าท่ี และสถานภาพของก�านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านรองรับประชาคม อาเซียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมีจ�านวน 1,014 คน โดยสุ่มจากพ้ืนท่ีตัวแทนจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ได้แก่ อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พื้นที่ตัวแทนจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนกลาง) ได้แก่ อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่ตัวแทน จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ได้แก่ อ�าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาโดย การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) 2) การสมัภาษณเ์ชงิลกึ (Deptinter view) และ 3) การระดม ความคิดเห็น (Fogus Group) ผลการวิจัยพบว่า 1. ก�านันและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าท่ี ตามบทบาทของตนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ต่�ากว่าท่ีประชาชนคาดหวังซ่ึงอยู่ใน ระดับมาก และประชาชนเห็นว่าบทบาทของก�านันผู้ใหญ่ในอนาคต ยังมีความจ�าเป็นใน ระดับมาก 2. ด้านอ�านาจหน้าท่ีก�านันและผู้ใหญ่ใช้อ�านาจหน้าท่ีของตนโดยรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ประชาชนคาดหวังซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน โดยประชาชนเห็นว่าอ�านาจหน้าท่ีของก�านันผู้ใหญ่บ้านในอนาคต ยังมีความจ�าเป็นใน ระดับมาก 3. ด้านสถานภาพ สถานภาพที่เหมาะสมของก�านันและผู้ใหญ่บ้านในอนาคต เรียง ตามล�าดับ ดังนี้ คือ สถานภาพเป็นผู้น�าหรือตัวแทนของราษฎร สถานภาพเป็นข้าราชการ สถานภาพเป็นลูกจ้างของรัฐ สถานภาพเป็นนักการเมือง สถานภาพเป็นอาสาสมัคร สถานภาพ เป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานภาพเป็นลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Provincial Administration. (2011). Tesapibal: Countries
Administrative Management in the Reign of King Chulalongkorn (October 2011). Bangkok: Asarakdindan publication.

Department of Provincial Administration. (2013). Headmen working manual. Bangkok: Asarakdindan publication.

Department of Provincial Administration. (2014). Tesapibal: Countries
Administrative Management in the Reign of King Chulalongkorn (October 2014). Bangkok: Borphit Publication.

Kowit Puangngam. (2013). Three Coding for the Development of Community, Societies, Local Community, Politics and Democracy. Bangkok: Semar Tham.

Collin Jim. (2013). Leadership. Bangkok: Expernet.

Viklom Klomdit. (2013). Viklom World Perspective: AEC, loss or gain for Thais. Bangkok: Printcity

Wichai Piticharoentham. (2009). You Can Be A Good Leader in 21 Days. Bangkok: Panyachon.

Somchat Kiyanyong. (2012). Sciences and Arts of Being Good Leaders. Bangkok: Smartline.

Governing Officer Association of Thailand. (2012). Report on How does local administrative management benefit the nation. Bangkok: Arsaraksadindan publication.

Sem Priwpuangkaew (2009). Leaders. Bangkok: Matichon