วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ อาจารย์นักวิชาการ และนักวิจัยทุกท่านสามารถส่งบทความได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเท่านั้น ผลงานที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขเนื้อหา รูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและสามารถนำไปอ้างอิงได้

เผยแพร่แล้ว: 2019-08-21

ศึกษาเชิงสำารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย

พระราชรัตนา ลงกรณ์, เจษฎา มูลยาพอ, สมเดช นามเกตุ, บุญส่ง สินธุ์นอก

13-26

การพัฒนาศิลปะการแสดงรำาวงย้อนยุคแถบลุ่มนำ้าโขง

พลวัฒน์ โตสารเดช, เบญจวรรณ วงษาวดี, ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์

142-154

การบริหารจัดการดนตรีและศิลปะการแสดงในประเทศกัมพูชา1

พีระพงษ์ ธีระเผ่าพงษ์, ทินกร อัตไพบูลย์, เฉลย ภูมิพันธุ์

301-318

การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เสทื้อน เทพรงทอง, สุจินตนา จันทร์สมัคร, ฐานิยา ทองไทย, มนทยา ศีรษะภูมิ, สิริสุดา ทองเฉลิม, พิกุล สายดวง

373-385