ความพึงพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ลินจง โพชารี

บทคัดย่อ

การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนไทย ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการท่ีมาใช้บริการ ในสถานประกอบการนวดแผนไทยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จ�านวน 400 คน และใช้ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการนวดแผนไทยมีความพึงพอใจ ตอ่คณุภาพการใหก้ารบรกิารนวดแผนไทย ในเขตเทศบาลเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม อยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการนวดแผนไทย ท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้การบริการนวดแผนไทยโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chamnan Phungphai. (2007). The Effect of Applied Thai Traditional Massage on Relaxation. (M.A. thesis in Sports Science, Srinakharinwirot University).
Boonchom Srisa-ad. (2003). Statistical Methods for Research. (7th edit.) Bangkok: Suriyasan, 2003.
Sukhothai University. (1996). Teaching Materials Human Behavior in Organization. Nontaburi: Faculty of Management.
Sukhothai University. Enterprise Incubator of Phuket Rajchapat University. (2013). Thai Traditional Massage. Retrieved on July 10, 2013, from https://pkrubi.com
Arporn Pattavasung. (2013). Thai Massage Business. Roi-Et: Roi Et Vocational College.