การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม อาเซียน

Main Article Content

ปรีดี ทุมเมฆ
ภักดี โพธ์สิงห์

บทคัดย่อ

การศึกษาของประเทศไทยคุณภาพของผู้เรียน มุ่งไปท่ีการเปล่ียนแปลงของโลกอย่าง รวดเรว็ จนท�าใหก้ารศกึษาและมาตรฐานผเู้รยีนของไทยกา้วไมท่นัโลก จงึสมควรทจี่ะหนักลบัมา มองและคดิใหมว่า่เกดิอะไรขนึ้ โดยวเิคราะหน์โยบายการจดัการศกึษาของไทย และพจิารณาวา่ มแีนวทางใดทจี่ะพฒันาการศกึษาของไทยในปจัจบุนั และวางแผนเกยี่วกบัการศกึษาในอนาคต ของไทย โดยการพัฒนาต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ สอดคล้องกับความเป็นไทยใน บรบิทโลก การพฒันาระบบการศกึษาของประเทศไทยจงึควรเรมิ่ตน้ทกี่ารสรา้งความรสู้กึรบัผดิ ชอบ บุคลาการในสถาบันการศึกษาควรมุ่งเอาความต้องการของผู้เรียนเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เอาความ ต้องการของสถานศึกษาเป็นที่ตั้ง การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างบูรณาการ จากทกุภาคสว่น การเปลยี่นแปลงระบบการศกึษาใหเ้ปดิกวา้งสามารถน�าไปสกู่ารพฒันาบคุลากร ทั้งจากภายในองค์กรและผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะน�าไปสู่การ พัฒนาท่ีย่ังยืนได้ในท่ีสุด นโยบายการศึกษาเป็นนโยบายสาธารณะย่อมมีจุดเร่ิมต้นและจุดส้ิน สุดเช่นเดียวกับกิจกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงเรียกว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะหรือข้ันตอน นโยบาย หลักของกระบวนการนโยบายสาธารณะ 4 ขั้นตอนด้านการศึกษาของไทย คือ การ ก�าหนดนโยบาย การน�านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินนโยบาย และการวิเคราะห์ผลสะท้อน กลับของนโยบาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonying Pratoom. (2015). Directions of Thai Education in ASEAN Context. Retrieved on 11st July 2015 from https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail. php?NewsID=28873&Key=hotnews Boonying Pratoom. (2015). Directions of Thai Education in ASEAN Context. Retrieved on 15th July 2015 from https://www.kus.kps.ku.ac.th/satit/asean/?name= news&file=view&id=75%20target= Bureau of Policy and Education Plan, Religions, and Culture; Office of the
Permanent Secretary, Ministry of Education). (2000). The Analysis of
National Education Act Regarding the policy and planning. (2nd Publication). Bangkok: Kan Sasana publication. Office of H.R.H.
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects. (2002). Development Plan for Children and Youths in Rural Area; under the H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects; phase 3 B.E. 2545-2549. Bangkok: Auecharoenkij Co., Ltd.
Office of the Education Council. (2002). Classroom Assessment Approaches in Sciences group, The Basic Education Core Curriculum B.E. 2544. Bangkok: Express Transportation Organization of Thailand Press.
Thai Education. (2015). Retrieved on 10th December 2014 from https://www. baanjomyut.com/library_3/extension-1/study_of_thailand/10.html.
Theera Rucharoen. (2007). Professional educational management in the era of education reform. Bangkok: L T Press Co., Ltd.
Ubon Ratchathani Rajabhat University. (2011). Manual of Internal Quality
Assurance in Education.
Ubon Ratchathani Rajabhat University. University News. (2014). 50 Thai University Ranking, Retrieved on 10th December 2014, from https://th.
wikipedia.org Wojarn Panit. (2012). Designing the learning approaches in 21st century.
Bangkok: Sodsi-Saritwong Foundation Woradej Chantharasorn. (2009). The Theories of Public Policy Implementation. Bangkok: Prik Wan Graphic.
________. (2016). The Theories of Public Policy Implementation. Bangkok: Prik Wan Graphic.