เรื่องเล่าพระอารามหลวงอุบลราชธานีวัดศรีอุบลรัตนาราม: การพัฒนา ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว

Main Article Content

สุนทร วรหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรวบรวมเร่ืองเล่า ความรู้ ท่ีมา หรือค�าอธิบาย เก่ียวกับโบราณสถานโบราณวัตถุและวัฒนธรรมประเพณีในพระอารามหลวงในจังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งได้แก่ วัดศรีอุบลรัตนาราม โดยใช้ระเบียบวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์และคติชนวิทยา แล้วน�าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า สามารถสรุปผลการวิจัยโดยจ�าแนกเรื่องเล่าออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาพระอาราม ตลอดจนปาฏิหาริย์ต่าง ๆ อันเป็นท่ีมาของช่ือโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เร่ืองเล่าเก่ียวกับประวัติของพระเถระผู้มีบทบาทในการก่อสร้างพระอาราม ผลงานด้านการก่อต้ังสถานศึกษาในพระอาราม เป็นต้น 2) เร่ืองเล่าเก่ียวกับโบราณวัตถุและ ศิลปวัตถุ เล่าถึงพระวิหาร พระอุโบสถ กุฏิ 3) เร่ืองเล่าเก่ียวกับความเช่ือวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม ได้แก่การประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์สรงน้�าพระแก้วบุษราคัม การประกอบพิธีถือน้�าพระพิพัฒน์สัตยา (พิธีด่ืมน้�าสาบาน) การประกอบพิธีท�าน้�ามุรธาภิเษก เป็นต้น เร่ืองเล่าเหล่าน้ีเป็นเร่ืองราวของบรรพบุรุษได้ประพฤติปฏิบัติท�าให้เกิดวัฒนธรรม ท่ีดีงาม ท�าให้มีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุเป็นมรดกตกทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน ซ่ึงคนในท้องถ่ิน ควรจะได้รับรู้และสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Center of Arts and Culture, Ubon Ratchathani Teacher College. (1993). Ubon Ratchathani: Past, Present and Future. Ubon Ratchathani: center of Art and Culture, Ubon Ratchathani Teacher College.
Hankham, S. (1985). Analytical St udy of Isan Folk Literature on Suwongwong. (Master Thesis in Eastern Languages, Silpakorn University).
Kaewdhep, K. (1999). Social Imagination in Media Language: The Science and Art of Story Telling in Movies, TV Series, Music Videos, News, and
Advertising. Bangkok: Chulalongkorn University.
Kitiarsa, P. (2013). Localism. (2nd edition). Bangkok: Institutional Investigation Fund for Anthropological Research.
Na Ubon, B. (2044). The story of Ubon Ratchathani. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University Press.
Phra Prommuni (Auan Tisso). (1936). The Legend of Wat Supattanaram. In The Memorial Book on the Vocation of Determination of consecrated precinct and Uposata Cerebration of Wat Supattanaram, Ubon Ratchathani
Province. Copied Document.
Phra Wibul Thammarabhorn, The Abbot of Wat Supattanaram. (2012, October 10). The story of Wat Supattanaram, interview.
Pinthong, P. (1987). History of Ubon Ratchathani from Bai Lan Scripture. Ubon Ratchathani: Sirithum Printing.
Punnothok, T. (1983). Wiang Wiang: A Study of Northeastern History and
Literature. Document No. 10 of Institute of Thai Studies, Thammasat University.
Saraya, T. (1993). Ubon City as the city of trees and plants. Bangkok:
Sriutsahakahm Printing.
Thanee, R. (2003). Ubon Ratchathani in the past (1992-1932). Ubon Ratchathani: Rungsilp offset Publishing.
Sangkhaphanthanon, L. (2009). The Function of Lao Folktale. (Doctor of
Philosophy thesis (Thai Language), Naresuan University).
Palanant, W. and others. (2014). The priceless museum in Wat Supattanaram. Ubon Ratchathani: Yongsawat inter Group.
Ubon Ratchathani Cultural Office. (2009X. Ubon Ratchathani as the City of Savant. Ubon Ratchathani: YONGSAW INTER GROUP CO., LTD.