บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

วัชราภรณ์ จันทนุกูล

บทคัดย่อ

วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับบทบาทและเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของ ผู้สูงอายุต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี กลมุ่ตวัอยา่งทใี่ชใ้นการวจิยัครงั้นี้ คอื ผสู้งูอายทุอี่ยใู่นการดแูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 24,156 คน
ขนาดกลมุ่ตวัอยา่ง จ�านวน 400 คน ก�าหนดขนาดของกลมุ่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรTaro Yamané และ ความคลาดเคลื่อน 0.05 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบ เลือกตอบและมาตราประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ (F) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X _ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน ปรากฏผลดงันี้ ดา้นทมี่คีา่เฉลยี่สงูสดุคอืดา้นสภาพแวดลอ้ม รองลงมาคอื ดา้นสขุภาพ ดา้นจติใจ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ตามล�าดับ 2. ข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนา คณุภาพชวีติผสู้งูอายใุนเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี พบวา่ ดา้นสขุภาพ องคก์รปกครอง ส่วนท้องถ่ินควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีออกตรวจสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ือง ด้านจิตใจ องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติธรรมเพ่ือให้จิตใจสงบสุข แก่ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานแก่ผู้สูงอายุ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริมผลักดันให้เกิดการจัดต้ังชมรม สมาคมเก่ียวกับผู้สูงอายุ และ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและด�าเนินการ และ ด้านสภาพแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการตรวจสอบความสะอาดปลอดภัย ของน�้าประปาทแี่จกจา่ยออกมาสชู่มุชน ควรจดัใหม้คีณะกรรมการดแูลเกยี่วกบัความปลอดภยั ภายในหมบู่า้น และควรจดัใหม้กีจิกรรมรณรงคก์ารรกัษาความสะอาดของชมุชน หมบู่า้นเพอื่ให้ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้ออ�านวยต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (2014). The Aging of Thailand Population BE 2014. Bangkok : Institute for Population and Social Research, Mahidol University.
Institute of Population Studies, Chulalongkorn University. (2008). Thailand moved into the aging society; Birth rate - reduced reproductive age. https://www. cps.chula.ac.th/html_th/pop_base/trend_049.html
Kenaphoom, Sanya. (2013). The Creating of the Survey Research Conceptual Framework on Public Administration. ValayaAlongkorn Review, 3(2), 169-185.
______. (2014A). Research Philosophy: Quantity Quality. Journal of Political Science and Law, RajabhatKalasin University, 3(2), 49-51.
______. (2014B). Establish the Research Conceptual Framework in Public
Administration by the Rational Conceptual thinking. Phetchabun Rajabhat Journal, 16(1), 1-19.
______. (2014C). A Creation of a Research Conceptual Framework for Public Administration by Knowledge Management Methodology.
Journal of Humanities and Social Sciences, UbonRatchathani University, 5(2), 13-32.
______. (2014D). The creating of Quantitative Research Conceptual Framework of Public Administration by Literature Review. Udonthani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Science, 3(1), pp-pp.
Kenaphoom, Sanya. (2015). The research Conceptual Framework Establishment by the Grounded Theory. VRU Research and Development Journal, 10(3), pp-pp.
Padtamasirirat, Direk. (2008). Research Report of Development of Local Government Effective by Indicators of Performance Management. Bangkok: Ministry of the Interior
Phittayarunsarit, Siriwan, Tosanguan, Jirabun, Sumalee, Hathaichanok. (2010). Local Government’s Role in Health Promotion and Policy Recommendations on Decentralization of Health Promotion. Bangkok: Health Systems Research Institute.
The Board of Grievances and Coordination. (2002). National Seniors Plans No. 2 (2002-2021). Bangkok: Teachers Council Printing.
The Office for National Statistics. (2011). Population and Housing Statistics Report. Retrieved 21 March 2016, from https://service.nso.go.th/nso/nsopublish/ themes/population.html Yamané,
Taro. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harper and Row.