การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำานักงานใหญ่

Main Article Content

อังคณา วิชิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุของพนักงานการเคหะ แห่งชาติ: กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส�านักงานใหญ่” พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 45– 49 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีต�าแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
มีปัจจัยทางสังคมด้านสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับมาก (X _ =3.95) มีการเตรียม ความพร้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X _ =3.26) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ คือ อายุ
รายไดต้อ่เดอืน จ�านวนปกีอ่นเกษยีณอายุ การรบัรขู้า่วสาร การมสีว่นรว่มในสงัคม สมัพนัธภาพ ในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ต่อการเตรียม ความพรอ้มกอ่นการเกษยีณอายุ และปจัจยัทมี่อีทิธพิลหรอืรว่มกนัท�านาย คอื อายขุองพนกังาน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ และการมีส่วนร่วมในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kanokwan Sillapakamphiset. (1984). Factors Effecting Self-Adaptation of Retired People in Muang district and Yai district. (Master’s thesis, Mahidol University)

Janya Siangsanor. (1984). For Happiness in Elder Ages. Health and Hygiene Journal, 7(12), 36-39

Duangjan Boonrodchu. (1997). Factors Effecting the Preparation for Retirement: A Case Study of Ministry of Public Health Officers. (Master’s thesis, NIDA)

Thayanat Chuanchaiyasit. (2007). The Preparation Patterns toward Retirement: A Case Study of Private School in The Secondary Educational Service Area Office 3, Nonthaburi.
(M.A.Thesis in Applied Social Sciences Sukhothai Thammathirat Open University).

Taksaon Sripha. (1998). Factors Related to the Retirement Preparation of Provincial Police Region 1 Officers. (Master’s Thesis, Applied Sociology, Kasetsart University).

Thada Wimolwatwethi. (2000). A Research Report on Retirement Preparation of Government University Officers. Mor.Por.Thor.: Mor.Por.Phor

Banlu Siriphanich. (1988). Healthy-Long-life Elderly’s Behaviors and Ways of Living. Bangkok: Mor.Por.Phor.

Benjama Laopoonrangsi. (1991). The Relationship of Self-Preparation toward Retirement and Self-Adaptation of Civil Officers in Nakorn Ratchasima province. (Master’s thesis. Nakorn Phatom. Mahidol University).

Pranee Jatiket and Pikulthip Hongher. (1992). Professional Nursing Laws. Bangkok: Faculty of Nursing, Mahidol University.

Yanyong Suttharat. (1978). Retirement Preparation. Health Journal, 6 (September), 65-68

Sriruen Kaewkangwan. (1987). Developmental Psychology. (Fourth Edition). Bangkok: Charoenpol

Sirang Tabsaithong. (1987). Adult Psychology. Bangkok: Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Surakul Jenobrom. (1991). Gerontology. Bangkok: Non-Formal Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Sutthida Kitisriworaphan. (2010). Social Psychological Factors toward Retirement Preparation Behaviors of Teachers under the Secondary Educational
Service Area Office 1. (Master’s Thesis, Applied Behavioral Science Research, Srinakharinwirot University)

Uthaiwan Kasansakul. (1992). Factors Effecting Life Satisfaction of Older People: A Case Study of Retired Officers of Ministry of Interior. (Master’s Thesis, NIDA).

Evan, Linda, David I. Ekerdt and Raymond Bosse. (1984). Proximity to Retirement and Anticipatory Involvement: Finding From the Normative Aging study. Journal of Gerontology, 40, 368-374.

Walls, Stanly N. (1991) .A Causal Model of Life Satisfaction during Retirement. Dissertation, Counseling and Personnel Services, Memphis State University.

Warling, Ellen Catherine. (1995). Quality of life and Level of Satisfaction of migrant Retirees in the Town of Cobourg (Ontario). Master Thesis, Graduate Programme in Geography, York University.