พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชน ในอำาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

ศรยุทธ พรหมศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชน จ�าแนกตามประเภทการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนท่ีอ�าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษประชากรท่ีใช้ใน การศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีจดทะเบียนครอบครัวในอ�าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มกีลมุ่ตวัอยา่ง จ�านวน 375 คน สถติทิใี่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลยี่รอ้ยละ คา่เบยี่งเบน มาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สถิติท่ีใช้คือร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ค่าทดสอบค่า (F-test ) ผลการ ศึกษาพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจในใช้พลังงานไฟฟ้าภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.15 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 1.91 การเลือกซื้อ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานร้อยละ 1.24 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ พลังงานไฟฟ้าและนโยบายของรัฐบาล ท่ีส่งเสริมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าร้อยละ 1.13 ตามล�าดับ 2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชน ในอ�าเภอศรีรัตนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากร้อยละ3.23 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า เคร่ืองท�าความร้อน (หม้อหุงข้าวไฟฟ้า/กระติกน้�าร้อน/เคร่ืองท�าน้�าอุ่น/ไมโครเวฟ/เตารีด) อยู่ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ 3.32 และคือประเภทแสงสว่าง (หลอดไฟ/สปอร์ตไลท์) ร้อยละ 3.32 และเคร่ืองท�าความเย็น (เคร่ืองปรับอากาศ/ตู้เย็น/พัดลม) ร้อยละ 3.20 ตามล�าดับ 3) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจ�าแนกตามประเภทการใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ พบว่าพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าประเภทมอเตอร์มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญท่ีระดับ .05 สรุปผลวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการใช้พลังงาน ในครัวเรือนของชาวบ้านในครัวเรือนของชาวบ้านในเขตอ�าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษน้ัน ข้ึนอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจของครัวน้ัน ๆ เป็นส�าคัญท้ังในกรณีครัวเรือนอยู่อาศัยและครัวเรือนประกอบการ และครัวเรือนท่ีต้ังอยู่นอกเขตเทศบาลก็ตาม ดังน้ันหากสถานะทาง เศรษฐกิจของครัวเรือนดีข้ึน ครัวเรือนย่อมมีการเลือกหรือก�าลังซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามากข้ึน และมีแนวโน้มว่ารายจ่ายครัวเรือนด้านพลังงานไฟฟ้าจะสูงมากขึ้นเช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anuwongnawarat, P. (2008). Energy saving behavior of high school students in Sirinthorn Rajavidyalaya School. (M.BA. Thesis in general management, Nakhon Pathom Rajabhat University).
Julaharika, K. (2008). Participation in saving electricity of the people In Bang Kruai District Nonthaburi. (Master of Arts, Chandrakasem Rajabhat University) Saengrueng, P. (2008). Factors influencing household saving energy behavior of people in Amphoe Muang, Mahasarakham Province. (Master of Public Administration Thesis, Mahasarakham Rajabhat University).
Srisa-art, B. (2002). Introduction of Research. (7th edition). Bangkok: Suriyasarn.