สาระคำาสอนที่ปรากฏในสมาธิราชสูตร

Main Article Content

พรชัย หะพินรัมย์

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาระค�าสอนท่ีปรากฏในสมาธิราชสูตร เป็นการ วิจัยเชิงเอกสารโดยวิเคราะห์เชิงเน้ือหาของสมาธิราชสูตรซ่ึงเป็นคัมภีร์ของพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานท่ีคาดว่าแต่งข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 2 การศึกษาพบว่า สาระค�าสอนท่ีปรากฏ ในสมาธิราชสูตร สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) หลักความงาม 3 ประการ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาระค�าสอนท่ีปรากฏในสมาธิราชสูตร เป็นการ วิจัยเชิงเอกสารโดยวิเคราะห์เชิงเน้ือหาของสมาธิราชสูตรซ่ึงเป็นคัมภีร์ของพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานท่ีคาดว่าแต่งข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 2 การศึกษาพบว่า สาระค�าสอนท่ีปรากฏ ในสมาธิราชสูตร สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) หลักความงาม 3 ประการ  2) หลักเทศนาวิธี 4 ประการ และ 3) หลักผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอน ซ่ึงคล้ายกับปิรามิด การเรียนรู้ ด้านเนื้อหาคัมภีร์อธิบายหลักศูนยตาและพยายามกระตุ้นผู้อ่านให้วางจิตเป็นกลาง 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

David jones. The learning pyramid: true, false, hoax or myth?.
Retrieved on 31 July 2015, from https://davidtjones.wordpress. com/2009/10/11/the-learning-pyramid-true-false-hoax-or-myth.

David M. Waterhouse, editor. (2005). The Origins of Himalayan Studies : Brian Houghton Hodgson in Nepal and Darjeeling 1820-1858. New York: Routledge Curzon.

Haraprasad Shastri. (1911). Report on the search for Sanskrit
Manuscripts. Calcutta: The Asiatic Society of Bengal.

Kulab Mullikamas. (1978). Literary Criticism. Bangkok: Dhammasara.

Nalinaksha dutt. (1941). Gilgit Manuscritp Vol.II. Culgatta: Oriental Press Ltd..

Office of Secretary of Educational Council, Ministry of Education. (2015). The development of Thai education and preparation for the 21st century. Retrieved on 25 July 2015, from https://www.onec.go.th/ onec_backoffice/ uploads/Book/1316-file.pdf.

P.L. Vaidya. (1961). Buddhist Sanskrit Texts - No. 2. Samadhirajasutra. Darbhanga : The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). (2010). Dictionary of Buddhism. Nontaburi: S.R.Pronting Mass Products.

Skilton, Andrew. (1999). Four Recensions of the Samadhiraja Sutra. Indo-Iranian Journal. 42(4): 335-356.

Vaman Shivram Apte. (1982). The Practical Sanskrit-English Dictionary. Delhi: M. Banarsidass.