ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตขุองปจัจยัทส่ีง่ผลตอ่ประสทิธภิาพของธรุกจิ (อัญมณีและเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง
ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
กันต์ฤทัย คลังพหล

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ เชงิสาเหตขุองประสทิธภิาพของธรุกจิ 2) ศึกษารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพของธรุกจิ (อญัมณี และเคร่ืองประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผ่านการด�าเนินการวิจัย แบบผสมผสานหรือการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือในการวิจัย คอืแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ โดยก�าหนดกลมุ่ตวัอยา่งทใี่ชใ้นการวจิยัเชงิปรมิาณ จ�านวน 620 คน ส่วนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีจ�านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก 12 คน วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ โดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลวจิยัพบวา่ รปูแบบองคป์ระกอบความสมัพนัธ์ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ มคีวามสอดคลอ้ง กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยมคีา่ไค-สแควร์ เทา่กบั 70.05 , P-Value เทา่กบั 0.0583, CFI เทา่กบั 0.997, GFI เทา่กบั 0.984, AGFI เทา่กบั 0.969, RMR เทา่กบั 0.0078, และ RMSEA เทา่กบั 0.0228 โดยดา้นทมี่คีา่น�้าหนกัองคป์ระกอบสงูทสี่ดุคอื การจดัการความรู้ รองลงมาคอืการบรหิาร ผลการปฎบิตังิาน ซึ่งมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 0.409 และ 0.277 ตามล�าดับ สามารถสรา้งตวั แบบเชงิโครงสรา้งได้ คอื และ Y = 0.409*X + 0.277*Z SE = 0.57 โดยมคีา่ความเชอื่มนั่รอ้ยละ 43
ซงึ่สามารถน�าตวัแบบองคป์ระกอบมาสรา้งเปน็กลยทุธไ์ด้ คอื 1) กลยทุธด์า้นทรพัยากรเกยี่วกบั การผลติ 2) กลยทุธด์า้นการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 3) กลยทุธด์า้นการควบคมุการผลติ และ 4) กลยทุธด์า้นคณุภาพการผลติล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Barry JM. (1997). Guest commentary. Performance management.Journal of
Environmental Health (JENVIRONS HEALTH), 97(60/4): 35-9.
David Otley. (1999). Performance management: a framework for management control system research. Management Accounting Research, 10(4): 363-382.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis. (7th edit.). New Jersey: Prentice Hall. Holsapple, C. W., & K.D. Joshi. (2001). An Investigation of Factors that Influence the Management of Knowledge in Organizations. Journal of Strategic Information Systems, 9(2/3): 235-260.
Misitry of labour. (2016). News [June, 9 2016]. Ministry of Labor increased the maximum wage of 550 baht per day from 10 August 2016. Retrieved on 22 August 2019, from https://www.mol.go.th/content/50741/1465442317.
Morone Piergiuseppe and Testa Giuseppina. (2005). What Makes Small and Medium Enterprises Competitive : An investigation into the Italian
manufacturing sector. Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche Italy.
Nernprom, W. (2011). Total Quality Management and Business Performance: A Case Study of The TQM Organizations or The Organiztions that Won The Thailand Quality Award or Thailand Quality Class. (M.BA. Thesis, Kasetsart University).
Rojanapisut, T. (2014). SMEs 005 Strategies for success in reducing and controlling production costs.. Retrieved on 15 August 2015, from https://www.smi.or.th/ index.php/sample-sites-10/sample-sites-10/391-kkkkkk.
Singh, M.D, et al. (2006). Survey of Knowledge Management Practices in Indian Manufacturing Industries. Journal of Knowledge Management. 10(6): 110-128.
Sribenjachoti, T. and Others. (2010). The Study of Demand and Characteristics of the Information are Needed to Operate Gems and Jewelry Business:
Chanthaburi Province. Chantaburi: Rambhaibarni Rajabhat University.
Tongtawat, R., Chaokiritipong, T. and Wongnaya. (2007). The management
strategy of production factors of the gems and jewelry industry in Measod district Tak Province. The Golden Sak : Humanities and Social Sciences Journal, 22(3): 98-115.
Vessoontorntep, W., Jiamjairax, T. and Phantuwat, P. (2006). The study of profit planning for small and medium-sized enterprises: processed agriculture food industry in Thailand. Bangkok: Suandusit University.
Victor Hugo. (2014). A methodology to transform small and medium companies to lean manufacturing Enterprises in Ecuador. Manufacturing and Materials Engineering. Massachusetts: The Faculty of The Worcester Polytechnic Institute.