ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ การศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี1

Main Article Content

ธิดารัตน์ เขียวสวัสดิ์
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี และเปรยีบเทยีบ การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพ ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการท�างาน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน และแบบเป็นระบบคือ เก็บ 1 ใน 3 ของจ�านวนบุคลากรจ�าแนกกลุ่มตัวอย่างตามคณะ/ศูนย์/ ส�านักผลการวิจัยพบว่า 1)ปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน คุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถร่วมกันท�านายการมีส่วนร่วม ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและ ตัวแปร พยากรณ์ 2 ตัวแปร ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ การศึกษา ด้านบรรยากาศองค์กรกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ ร่วมกันท�านายการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี 2) เปรียบเทียบปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ ประกันคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ด้านแรงจูงใจ ในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ด้านแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม และด้านบรรยากาศองค์กร กับการมีส่วนร่วมผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ด้านแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ ประเภทบุคลากร และระยะเวลา ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Angkhaprasatchai, P. (2012). Factors Affecting Participation in Educational
Quality Assurance of Personnel in Eastern Rajamangala University of Technology. (Master of Science Thesis, Ramkhamhaeng University)
Chaiyuth Amphanom. (2010). Factors affecting people’s participation in local development planning of Nong Sae Municipality, Ban Bueng District, Chon Buri Province. (Master of Public Administration Thesis, Burapha University).
Chedapong, P. and others. (2011). Factors affecting the participation in
educational quality assurance of personnel in Phra Nakhon Rajamangala University of Technology. (Research Report of Faculty of Business
Administration, Phra Nakhon Rajamangala University of Technology).
Chin-On, P. (2011). A study of factors affecting employees’ participation in
energy conservation in Bangkok Glass Company Limited, Rayong Factory. (Master of Education Thesis, Rambhai Barni Rajabhat University).
Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University. (2013). Ubon Ratchathani: Educational Quality Assurance Affair.
Kittipong Seekjitjit. (2007). Factors affecting quality educational assurance of elementary school Under the Office of Educational Service Area, Udon Thani Province. (Master of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University).
Mekmongkol, R. (2007). Factors Affecting with Participation in Internal Quality Assurance of Service Personnels at Naresuan University. (Master’s thesis in education, Naresuan University).
Prajantawanit, A. (2007). The environmental factors of working and personal factors affecting the participation in educational quality assurance of personnel in Thammasat University. (Master of Education Thesis,Srinakharinwirot University).
Sae Jiu, S. (2011). Participation in Educational Quality Assurance of Rajabhat University personnel. (Master of Science Thesis, Kasetsart University).
Setnoi, P. (2012). Participation in educational quality assurance of personnel in Thepsatri Rajabhat University. (Master of Education Thesis,
Thepsatri Rajabhat University).
Singkham, R. (2009). The problems of participation in the local development plan. (M.A. Independent Study in Development Administration, National Institute of Development Administration).
Sriputtha, W. (2016). Demand for community participation in ecotourism
development in Koksaton Sub-District, Dansai District, Loei Province. (Master of Arts Thesis, Loei Rajabhat University).
Thongchai Sudcharee (2005). Business Research: The Action Research Apart from Textbooks. Ubon Ratchathani: Faculty of Management, Ubon
Ratchathani Rajabhat Institute.
Ubon Ratchathani Rajabhat University. (2015). Self Assessment Report. Ubon Ratchathani: Quality Assurance Education Policy and Planning Division. Yaembangyang, R. (2011). Governmental Officers’ Sub District and Community Corporation in toward the Investigator’s Warinchamrab Station
Ubonratchatani Province. (Independent Study in Master of Arts (Political Science), Ubon Ratchathani Province. Ubon Ratchathani University).