การวิจัยประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

เสทื้อน เทพรงทอง
สุจินตนา จันทร์สมัคร
ฐานิยา ทองไทย
มนทยา ศีรษะภูมิ
สิริสุดา ทองเฉลิม
พิกุล สายดวง

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรห้าปี) ท่ีเป็นหลักสูตรปรับปรุง ตามมาตรฐานหลักสูตร (มคอ.1) ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สภาพการบริหารจัดการหลักสูตร ตามทกี่�าหนดโดย มคอ.1 2) ความพงึพอใจของนกัศกึษาปสีดุทา้ยของหลกัสตูร ตอ่หลกัสตูร และ
3) ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารจดัการหลกัสตูร จากการประเมนิผลการเรยีนรู้ ทกี่�าหนดในหลกัสตูรทมี่กีบันกัศกึษาชนั้ปสีดุทา้ยของหลกัสตูร ผลการวจิยั พบวา่ 1) ผบู้รหิารคณะ คณาจารยป์ระจ�าหลกัสตูร และอาจารยผ์สู้อนรายวชิาในหลกัสตูร พงึพอใจตอ่สภาพการบรหิาร จัดการหลักสูตรระดับมากถึงมากท่ีสุด 2) นักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรมีความพึงพอใจ ต่อหลักสูตรระดับมาก ท้ังในภาพรวมท้ังหมด ภาพรวมของประเด็นย่อยท้ัง 5 ด้าน และทุกรายวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู และวิชาเอก) บังคับ ที่ทุกคนได้เรียนเหมือนกัน 42 รายวิชา และ 3) หลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการระดับมาก ถึงมากท่ีสุด และนักศึกษารายบุคคลทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ตามท่ีก�าหนดในหลักสูตร ในภาพรวมทั้งหมดผ่านเกณฑ์การประเมิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Sirichai Kanjanawasee. (N.d.). Curriculum Evaluation: Approaches and Practical Guidelines. Retrieved August 16, 2016, from: https://edu.tsu.ac.th/major/ old_eva/journal/scan1.pdf
Stuen Theprongtong. (2009). The Curriculum Development Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education 2009. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani Rajabhat University.
The Higher Education Commission. (2015). Manual for the Internal Quality
Assurance for Higher Education Institutions 2014. Nonthaburi: Parbpim Printing.
_______. (2011). Ministry of Education Announcement: Thai Qualifications
Framework for Bachelor of Education Program (5 years). Retrieved on August 14, 2016, from https://www.mau.go. th/users/tqf-hed/news/ FilesNwes/FileNews6/education5year_m1. pdf
Vachira Jantarach. (2011) . A Programme Evaluation of the Bachelor of Education Degree in English, the Faculty of Education, Silpakorn University. Silpakorn Educational Research Journal, 3(1-2): 64-78.
Wichai Wongyai. (2011). Higher Education Curriculum Development. (2nd Edition). Bangkok: R&Print.