นามปืนใหญ่ในตำานาน : ยุทธการตัดไม้ข่มนามด้วยภาษา

Main Article Content

บุญเลิศ วิวรรณ์

บทคัดย่อ

นามของปืนใหญ่ท่ีสร้างข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพ ด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 3 โดยมีลักษณะการใช้ ค�าท่ีสัมผัสคล้องจองกันแบบฉันทลักษณ์ทุกกระบอกใช้ค�ายืมภาษาต่างประเทศ มีลักษณะ เป็นวลี เล่นพยัญชนะ ใช้ค�าประสม มีสัมผัสภายในและภายนอก บางกระบอกเขียนแตกต่าง จากปัจจุบัน ซ่ึงพระองค์ได้พระราชทานนามปืนใหญ่โดยยึดตามประวัติการท�าศึกสงคราม,
ช่ือของตัวละครและอาวุธท่ีส�าคัญในวรรณคดีเด่น, ช่ือของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีสัมพันธไมตรี, ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์, ช่ือของเทพยดา ยักษ์ ในต�านาน หรือนวนิยาย และสัตว์ในป่าหิมพานต์, ช่ือของสัตว์ หรือภูตผีปีศาจ, คุณสมบัติของปืนใหญ่
นนั้ ๆ และตงั้โดยยดึคณุธรรมและหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา มาสรา้งเปน็ “นามของปนืใหญ”่ อันเป็นยุทธการการตัดไม้ข่มนามด้วยภาษาเพ่ือให้อริราชศัตรูย�าเกรงและเพ่ือสร้างก�าลังใจ ให้ทหารผู้ใช้ปืนใหญ่

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mankhong, S. (2013). His Majesty King Pinglao’s history. Bangkok: Plik Wan Graphic Co., Ltd.
Na nakhorn, P. (2004). The Explanation of the Sukhothai period stone inscription. Bangkok: Sukhothai Thammathirat Open University.
National Library, The Fine Arts Department. (2010). 3 Testimonies in Ayutthaya Chronicles. Bangkok: Saengdao Press.
Office of the Royal Society. (2013). The Dictionary of the Royal Institute of
Thailand 2011 for The Royal Decree on the Occasion of the 7th
Anniversary Birthday of His Majesty the King, December 5,2011. Bangkok: Office of the Royal Society.
Thonglor, K. (2009). Principles of Thai Language. Bangkok: Ruamsarn (1977) Co., Ltd.
Wangsapaha, S. (2007). Ancient artillery in Thai history. Bangkok: Office of the Permanent Secretary for Defense.