การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัทำาแผนพฒันา องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองขอน อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

วชิรญาณ์ สหัสจันทร์
จิตรกร โพธิ์งาม

บทคัดย่อ

การวจิยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบล หนองขอน อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต�าบลหนองขอน และศกึษาปญัหา และอปุสรรคในการมสีว่นรว่มจดัท�าแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร สว่นต�าบลหนองขอน อ�าเภอเมอืง จังหวัดอุบลราชธานี เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 367 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ในเชงิพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัท�าแผนพฒันาองคก์าร บริหารส่วนต�าบลหนองขอน อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมอื่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ การมสีว่นรว่มในการปฏบิตักิาร (การด�าเนนิการ) การมสีว่นรว่ม ในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยท่ีการมีส่วนร่วมในการประเมนิผล และดา้นการมี สว่นรว่มในผลประโยชนอ์ยใู่นระดบัต่�า ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดท�าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองขอน อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมแต่ละ ด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านปัญหาอุปสรรค อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต�่าสุดดงันี้ ทมี่คีา่เฉลยี่สงูสดุคอื ขนั้การวเิคราะหข์อ้มลู ข้ันการก�าหนดปัญหาและแนวทาง การแก้ไข ข้ันเตรียมการ ข้ันการด�าเนินการ ข้ันการระดม ความคดิเหน็

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonchom Srisa-ard. (2002). Constructing Statistics for Research. 6th Edition. Bangkok: Suweeriyasas.
Chuchai Suphawong. (1999). Disease Prevention and Health Promotion on local community environment effecting the populations’ health. Bangkok: Mor Por Phor..
Kowit Puangngam. (2001). What? Why? SAO. Democracy of Populations in Rural Areas. Bangkok: Winyuchon.
Likit Theerawekin. (1987). The Decentralization and Participation on Rural Area Development. Bangkok: Faculty of Political Science, Thammasart University
Piyanuch Sangwut. (2001). The People Participation on Local Development Planning in Na-ngam Sub-district, Selaphum District, Roi-Et Province.
(Master’s Thesis of Arts, Mahasarakham University)
Sub-District Administrative Bureau, Department of Provincial Administration. (2000). The Pathways of Development Planning for Sub-district administrative organizations. Bangkok: Ministry of Interior
Thawit Phothiset. (2007). The Participation of the People in Development Planning of Wang Chai Sub-district Administrative Organization, Borabue District,
Mahasarakham province. (An Independent study of Master of Public Administration (Local Government), Khon Kaen University).