ศึกษาเชิงสำารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

พระราชรัตนา ลงกรณ์
เจษฎา มูลยาพอ
สมเดช นามเกตุ
บุญส่ง สินธุ์นอก

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาความเช่ือ และพธิกีรรมของแหลง่โบราณคดทีางพระพทุธศาสนา จงัหวดัหนองคาย (2) เพอื่ศกึษาแนวทาง การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย (3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาแหล่งโบราณคดีทางพระพทุธศาสนาในจังหวัดหนองคายให้เปน็แหล่งเทย่ีว เชิงวัฒนธรรม แหล่งข้อมูลการวิจัย ได้แก่ (1) เอกสารและหลักฐาน (2) บุคคลท่ีเก่ียวกับ การดแูลรกัษาสถานโบราณและศาสนวตัถทุางพระพทุธศาสนา จงัหวดัหนองคาย จ�านวน 20 คน ซงึ่เปน็การสมุ่ตวัอยา่งแบบเจาะจง เครอื่งมอืทใี่ชใ้นการเกบ็ ประกอบดว้ย การวเิคราะหเ์อกสาร และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสารและ หลักฐาน นอกจากน้ันยังใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive Analysis) ผลการวิจัย ไดน้�าเสนอ 1) ประวตัคิวามเปน็มาของแหลง่โบราณคดทีางพระพทุธศาสนาในจงัหวดัหนองคาย ท้ัง 5 กรณีได้แก่ (1) ประวัติหลวงพ่อพระใส วัดโพธ์ิชัย (2) ประวัติพระธาตุหล้าหนอง วัดพระธาตุ (3) ประวัติพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน (4) ประวัติพระองค์ตื้อ วัดศรีชมพู องค์ต้ือ (5) ประวัติพระธาตุโพนจิกเวียงงัว 2) พิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนาท้ัง 5 กรณีมีท้ังเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาและความเช่ือและพิธีกรรม ท้องถ่ิน ส่วนแนวทางการอนุรักษ์ พบว่า แหล่งโบราณคดีมีปัญหาในเร่ืองโครงสร้าง เพราะ ความเช่ือท่ีผิด การอนุรักษ์จึงต้องด�าเนินการ 2 แนวทาง คือ อนุรักษ์ตัวโครงสร้าง และ ความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น 3) แนวทางของการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใช้กรอบแนวคิดสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี การสร้างงานแก่คนท้องถ่ิน
โดยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งรัฐ และเอกชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Phra Chutipon Anandho (Narmsamut). (1978). The influence of the pagoda in
Buddhism on Thai society. (M.A. Thesis, Mahachulalongkornrajavidyalaya University).

Phradhammarajanuvat. (1987). Uranka Nitana. (10th edit.). Bangkok: Nilnara Publishing.

Phramaha Manit Buntitasevi. (2004). The history of Luang Por Ong Tue. Nongkai: Srichompoo Ong Tue Temple.

Phra Ariyanuvat Khemejari. (1985). Doctrines of Belief in I-San. Bangkok:
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Pinit Jarisombat. (1997). Nong Khai for People in Nong Khai. Bangkok: Dragon Publising.

Srisak Vallipodom. (1993). The sources of I-san Civilization. Bangkok: Matichon.

Sawing Boonjerm. (2006). I-San Heritage. (20th edit.). Ubon Ratchathani: I-San Heritage Press.

Department of Public Works and Town & Country Planning in Nong Khai. (n.d.). Lah Nong Pagoda Construction Project. (Copied document).