วิถีอโศกกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาชุมชนราชธานีอโศก ต�าบลบุ่งไหม อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

อนงนาฏ ชูกลิ่น
จิตรกร โพธิ์งาม

บทคัดย่อ

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาหลักการและความคิด ของวิถีอโศก พุทธปรัชญาแห่งความพอเพียงรวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ของชุมชนราชธานีอโศก 2) เพื่อศึกษาวิธีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนราชธานี อโศก 3) เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารความเส่ียงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ามกลางภาวะโลกร้อนเพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป พ้ืนท่ี กรณีศึกษาคือหมู่บ้านในชุมชนบุญนิยมราชธานีอโศก ต�าบลบุ่งไหม อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัด อุบลราชธานี วิธีวิทยาเป็นแนววิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวการตีความเชิงวิพากษ์ เคร่ืองมือ ท่ีใช้คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 16 ท่าน โดยแบ่งเป็นสมาชิกชุมชน 7 ท่าน ผู้น�าชุมชน 3 ท่าน และนักวิชาการ 6 ท่าน รวมถึงการสังเกตการและการศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุมชนราชธานีอโศกเป็นชุมชนท่ีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ต้ังใจจะให้เป็นตัวแบบของ เศรษฐกิจชุมชนแนวใหม่ท่ีมีพุทธธรรมเป็นตัวก�ากับต้ังแต่ พ.ศ. 2539 ชุมชนน้ีได้พัฒนา อยู่บนพ้ืนฐานของพุทธปรัชญาแห่งความพอเพียงผสมผสานแนวคิดแบบบุญนิยมและ สาธารณโภคี นั่นคือวิถีอโศกที่ท�าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2. ในภาคปฏบิตัชิมุชนนเี้นน้การสรา้งความมนั่คงในการด�ารงชพีอยา่งยงั่ยนืโดยการสรา้ง กจิกรรมชมุชนทหี่ลากหลายคลอบคลมุหลายมติทิเี่ชอื่มโยงกนัอยา่งเปน็องคร์วมตงั้แตเ่ศรษฐกจิ การผลิตอาหารและโภชนาการ สวัสดิการสังคม ส่ิงแวดล้อมพลังงาน การศึกษา สุขภาพและ อนามัยไปจนถึงการสร้างเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวโยงกันระหว่างชุมชนอโศกด้วยกัน แนวทาง ของชุมชนราชธานีอโศกได้ให้ข้อสรุปว่า ถ้าจะให้ชุมชนมีความม่ันคงจะต้องให้ความส�าคัญ แก่เรื่องความมั่นคงในการด�ารงชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืนในเขตชนบทโดยมีหลักปฏิบัติ ของการพึ่งตนเองเป็นพื้นฐาน
3. วิถีอโศกสามารถเป็นพื้นฐานส�าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนได้ท่ามกลาง วิกฤตการณ์ในอดีตชาวชุมชนราชธานีอโศกสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี แต่ในอนาคต ทา่มกลางภาวะโลกรอ้นทรี่นุแรง ชมุชนจะตอ้งรเิรมิ่สรา้งระบบการบรหิารจดัการความเสยี่งและ ความไมแ่นน่อนขนึ้มา เพอื่พทิกัษร์กัษาความมนั่คงของชมุชน นอกจากนนั้ควรมแีนวคดิเกยี่วกบั ความคงทนเข้ามาผสมผสานด้วยเครื่องมือส�าคัญ คือ การสร้างระบบท้องถิ่นแบบใหม่ที่เรียกว่า “ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือความคงทนทางนิเวศ” และชาวชุมชนราชธานีอโศก เท่านั้นที่จะต้องร่างออกแบบระบบนี้ด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Bhodhiraksa, Ven. Bhikkhu. (2007). Buddhist Way in the age of Sufficiency
Economy. Bangkok: n.p.
________. (2007). Publicity. Bangkok: n.p.
________. (2009). Sufficiency in Buddhism. Bangkok: n.p.
Buddhadhasa Bhikku. (2006). Buddhist Economy. Bangkok: n.p.
Luang Pradit Manutham (Pridi Banomyong). (1999). Project of economic
development, Bangkok: n.p.,
Naydezai (2009). Self-reliance concept of Mahatma Gandhi. Nakhon Pathom: Institute of ASIA Language and Culture Studies, Mahidol University. Piampongsarn, P. and others. (2016). Green Economy Community Research Report on Climate Change: A case study of community in Eastern region. Bangkok: Thailand Research Fund.
Piempongsarn, P. (2012). Demolition of Development. Bangkok: Political
Economy Group, Bureau of East Asia: n.p.
Piempongsarn, P. (2014). Political economics and critical social theory.
Department of Public Administration, Khon Kaen University.
Schumacher E.F” (1973). Small Is Beautiful : A Study of Economics As If People Mattered. New York: Harper.
UNDP. (2009). Thailand Human Development Report 2009, Human Security- Today and Tomorrow. Bangkok: UNDP.