ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมไทย – จีน เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

พรพิมล ศรีธเรศ

บทคัดย่อ

การศึกษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมไทย – จีน เพอ่ืส่งเสริมการทอ่งเท่ียวเชิงศาสนา และวฒันธรรมในจงัหวดัอบุลราชธานี มวีตัถปุระสงคเ์พอื่ศกึษาทนุทางสงัคมและวฒันธรรมไทย – จีน เก่ียวกับลัทธิ ความเช่ือในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของชาวไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือพัฒนากิจกรรมและก�าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ส�าหรับ นกัทอ่งเทยี่วทเี่ดนิทางเขา้มาทอ่งเทยี่วในจงัหวดัอบุลราชธานี โดยเปน็การศกึษาคน้ควา้ รวบรวม ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ผลการศึกษาพบว่าทุนทางวัฒนธรรมไทย – จีน สะท้อนผ่าน ทางศาลเจ้าหรือโรงเจ ภายใต้การบริหารงานขององค์กรหรือมูลนิธิ โดยผู้ศึกษาได้ก�าหนด ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ คือมูลนิธิ 4 แห่ง และ 1 โรงเจภายในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี และบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ มูลนิธิการกุศลสามัคคี สว่างบูชาธรรมสถาน (วารินช�าราบ), มูลนิธิ การกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์ (จีตัมเกาะ), มูลนิธิพุทธศาสตร์ประทีป, มูลนิธิศิษย์ พระจ้ีกงอุบลราชธานี และโรงเจฮกเต็กฮุกต้ึง เพ่ือก�าหนดเป็นเส้นทางท่องเท่ียวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Asitakiat, C. (2014). Tueng Nung Kia. (30th edit.). Bangkok: Chitra Publishing.
Asian Studies Institute. (2000). Chinese Chaozhou in Thailand and his homeland in Chao Shan. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Kohnansm and Sports. (2012). Strategic Plan and Strategy for Tourism
Development 2555-2559. Bangkok: Ministry of Tourism and Sports.
Ministry of Tourism and Sports. (2016). Annual Report of the Ministry of Tourism and Sports 2015. Bangkok: Ministry of Tourism and Sports.
Naipinit, a., Maneenat, J., Promsakha Na Sakonnakorn, T. And kerksakul, P. (2013). The study potentiality approaches in religion tourism of “Roi Kaen Sarn Sin” cluster provinces. Panyapiwat journal. 5(1), 31-40.
Pongsabut, W. and Manomaivibun, P. (Editor). (2005). From Huangho River to Chao Phraya River. Bangkok: Amarin Printing & Publishing Company Limited.
Prompanyo, M. and others. (2013). Management guidline for religious tourism toward the asean community : Ubon Ratchathani Province. Journal of hospitality and tourism. 8(2), 36-47.
Sirivisitkul, S. and Wirotwan, C. (2014). The Maintenance of the Chinese Identity of the Generation Y Chinese at Chinatown Yawaraj. Hatyai Journal, 12(2): 175-182.
Skinner, G. William. (1975). Chinese Society in Thailand: an Analytical History. Ithaca, New York: Cornell University Press.
Tanlert, S. (2013). Chinese people in Ubon Ratchathani in 1868-2012. Ubon
Ratchathani: Fund for the Promotion and Development of the Production of Graduates, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University.
Thepsing. P. (1999). Art of Asia. Bangkok: Chulalongkorn University Press.