การมีส่วนร่วมของชุมชนกับประสิทธิผลของโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กรณีศึกษา : บ้านหนองบ่อ ตำาบลหนองบ่อ อำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

พายุ นาวาคูระ

บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ประสิทธิผล และปัญหาของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร และตวัอยา่งทใี่ชศ้กึษาในครงั้นคี้อืกรรมการและสมาชกิโครงการกองทนุหมบู่า้นและชมุชนเมอืง มกีารใชแ้บบสอบถามเปน็เครอื่งมอืในการวจิยัเพอื่เกบ็รวบรวมขอ้มลูและศกึษาคน้ควา้รวบรวม ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้ประเด็นส�าคัญ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการกองทุน หมบู่า้นและชมุชนเมอืง มดีงันี้ (1) ดา้นความรคู้วามเขา้ใจในโครงการอยใู่นระดบัมาก โดยเหน็วา่ เป็นโครงการเงินกู้ท่ีรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนน�าไปลงทุนเพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในชุมชน (2) ด้านการยอมรับต่อโครงการอยู่ในระดับมาก จากการได้รับประโยชน์ในการจัดต้ังโครงการและการมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงาน โดยให้มีการตรวจสอบความโปร่งใสได้เพ่ือประสิทธิภาพท่ีสูงย่ิงข้ึน (3) ด้านการมีส่วนร่วม ในการก�าหนดโครงอยู่ในระดับมาก โดยมีการเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการ
การเลือกต้ังกรรมการ การเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ตลอดจนการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้หรือค่าตอบแทนเงินฝากและ (4) ด้านการสนับสนุน ของภาครัฐต่อโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่น ภาครัฐได้ก�าหนด ระเบียบข้อบังคับ การด�าเนินงานของภาครัฐเป็นไปตามพ้ืนฐานความโปร่งใส และเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการ ด�าเนินการเมื่อเกิดการทุจริตขึ้น 2) ประสิทธิผลของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการ ประสบความส�าเร็จในด้านการจัดการเงินทุนให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของชุมชนและให้มี ความต่อเน่ือง 3) ปัญหาของโครงการท่ีปัญหาหลักคือเร่ืองของจ�านวนเงินกู้ท่ีได้รับและ ระยะเวลาท่ีต้องส่งคืนเงินท่ีกู้ไปน้ันไม่สอดคล้องกับโครงการท่ีเสนอขอกู้และขาดการติดตาม และประเมินผลจากภาครัฐ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Burikul, T. (2005). Participation, concepts, theories, and processes. Bangkok: King Prajadhipok’s Institute.
Hongwivat, T. (1984). People’s participation. Bangkok: Mahidol University.
Kokpol, O. (2009). Public Engagement Guide for Local Administrators. Nonthaburi: College Local government development King Prajadhipok Institute.
Mingmaninakin, W. (1988). Rural Development in Thailand. Bangkok: Thammasat University Press.
Office of the National Economic and Social Development Board. (2012).
National Economic and Social Development Plan No.11 (2012-2015). Bangkok: Bureau of the Prime Minister.
Panwilai, A. (2005). Women’s participation in the implementation of village and urban fund policy in San Kamphaeng District. Chiangmai Province. (M.A. Independent study in Public Administration, Chiang Mai University).
Prachyapruek, T. (1993). Theory of organization (2nd edition). Bangkok:
Thai Wattana Panich.
Santiwong, T. (2003). Human Resource Management. (11th ed.). Bangkok: Prachoom chang.
Techarin, P. (1984). Policy and strategy of community participation in the current development strategy of Thai people in public participation in
development. Bangkok: Sak Sopa Printing.
Thaiyapirom, T. (1983). Community Development: How to Raise Community Participation. Bangkok: Department of Public Works.
Yamane, Taro. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. (3rd edition.). New York: Harper and Row Publication.