การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ การคา้ชายแดนไทยกบักมัพชูา ดา่นอรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว

Main Article Content

ฐิติมา เกษมสุข
ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
กันต์ฤทัย คลังพหล

บทคัดย่อ

การวจิ ยั ครงั้ นี้ มวีตัถปุระสงค์ 1) เพอื่วเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชงิสาเหตรุะหวา่งนโยบาย ภาครฐัเกยี่วกบัการคา้ชายแดน กบัการเพมิ่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของผปู้ระกอบการ การคา้ชายแดนไทยกบักมัพชูา ดา่นอรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ และ 2) เพอื่วเิคราะหก์ารเพมิ่ ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัของผปู้ระกอบการการคา้ชายแดนไทยกบักมัพชูา ดา่นอรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณจ�านวน 680 คน และกลุ่มตัวอย่างการวิจัย เชิงคุณภาพจ�านวน 16 คน วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบองค์ ประกอบความสมัพนัธ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์
โดยไค-สแควร์ เทา่กบั 311.86, P-Value เทา่กบั 0.0526, CFI เทา่กบั 0.999, GFI เทา่กบั 0.966, AGFI เท่ากับ 0.956, RMR เท่ากับ 0.008, และ RMSEA เท่ากับ 0.014 โดยด้านที่มีน�้าหนัก องค์ประกอบสูงท่ีสุดคือ ด้านปัจจัยด�าเนินการ รองลงมาคือด้านกลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน ด้านอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน และด้านความต้องการของตลาด ซึ่งมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ 0.997, 0.938, 0.913 และ 0.841 ตามล�าดับ โดยมีความ แปรผันร่วม ร้อยละ 99, 88, 83 และ 71 ตามล�าดับ สามารถน�าตวัแบบองคป์ระกอบมาสรา้ง เปน็กลยทุธไ์ดท้งั้หมด 3 กลยทุธ์ คอื 1) กลยทุธพ์ฒันานโยบายภาครฐั 2) กลยทุธพ์ฒันาความพรอ้ม ของผปู้ระกอบการ และ 3) กลยทุธก์ารเพมิ่ขดีความสามารถทางการแขง่ขัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Angeles Villarreal M. (2015). U.S.-Mexico Economic Relations: Trends, Issues, and Implications.
Congressional Research Service. Department of Foreign Trade. (2013). The Third Conference of Cooperative Committee Regarding the Border-Area Development and the Connecting Routes between Thailand and Cambodia. Kao Den. Retrieved from https://m.mfa.go.th/main/th/media-center/28/35573-The third conference for committee.html Department of Foreign Trade. (2014). Summary Report of Border Trading Situation between Thailand and Neighboring Countries. Bangkok: Department of Foreign Trade. Ministry of Commerce. Retrieved from https://m.mfa.go.th/main/th/media-center/28/35573.
Department of Industry Promotion. (2007). Definition of Entrepreneur or Tao Kae. R Y T Night News. Bangkok: Infoquest Department of Industry Promotion (2013). The Manual for SMEs Entrepreneurs on the Preparation toward ASEAN Economic Community (AEC).
The Preparation Project and Cooperative Industrial Networking toward ASEAN Economic Community (AEC). Bangkok: Ministry of Industry Hair, F.J., Black, W.C., Babin, B.J. and Anderson,
R.E. (2010). Multivariate Data Analysis. New Jersey : Pearson.
Hal Hill and Jayant Menon. (2014). Trade Policy Challenges in a Small, Open,Fragile, Postconflict Economy: Cambodia. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. Asian Development Bank. No. 141. Hu,
Y.s. (1995). The international transferability of the firm’s advatages, California Management Rrevies. 37(4): 73-88.
Information Center of Border Trading of Thai and Neighboring countries, Office of Trade Cooperation and Investment. (2015). The Border Trading Statistics and Border Trading of Thailand, B.E. 2555 – 2558 (January to May): TheExported and Imported Goods from Thailand to Malaysia, Myanmar, Lao and Cambodia B.E. 2558 (January to May). Bangkok: Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce.
Li Yuwei (2013). Experience of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam in realizing cross-border opportunities. United Nation ESCAP. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
Malini L Tantri (2011). Trajectories of China’s Integration with the World Economy through SEZs: A Study on Shenzhen SEZ. The Institute for Social and Economic Change, Bangalore.
Mesaya Wongkamphu. (2010). Purchasing behavior of Thai tourists at border trade market Thailand – Cambodia : A case study of Talat Rong Kluea, Sa Kaeo province. Independent Study, International Business, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
Nawit Emake. (2013). Behavioral Capacity for Competitiveness and Achievement of Thai-Malaysian Bordering-trade Entrepreneur toward ASEAN Economic Community. Doctoral Thesis, Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University.
Nopparat Wongwittayapanit, Jitra Rojprasertkul and Sermsri Soisodsri. (2011). The project of marketing in Thai border trading: a case study of Rong Kluea Market, Sa Kaeo Province. Final Study Report. Funded by The Planning for Promoting Knowledge Management with Thai Universities toward good public policy development. Bangkok: Thai Health Promotion Foundation
Norburn Gunn, M. G., D. & Burley S. (2007). The Impact of Organizational
Values, Goal and Climate on Marketing Effectiveness. Journal of Business Research,16, (4), 55-58.
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB). (2014). Project Planning on Special Economic Zone B.E. 2558 – 2559. Bangkok: Government House of Thailand
Panida Wilaiwong. (2010). Development Approaches for Bordering Trade Entrepreneurs in Chiang Khong district, Chiang Rai province. An independent study of Business Administration, School of Management, Mae Fah Luang University.
Pinpana Tipprom. (2008). Factors Effecting Border Trading in Doi Wow Market, Mae Sai district, Chiang Rai Province. Master’s Thesis, Management Sciences, Chiang Rai Rajabhat University.
Pranee Tapaneeyaworawong. (2009). Analytical Models for Factors contributing to Competitiveness in Thai Shoe exporting industry. Doctoral Thesis, Doctor of Philosophy in Business Administration, Ramkhamhaeng University.
Rewadee Kaeomanee. (2015). Ways to Increase the Competitive Capacity of
Entrepreneurs toward the Development of Special Economic Zone. Bangkok: The Office of Industrial Economics.
Sa Kaeo Province. (2010). The Project of Logistic Network Development Connecting Provincial Clusters, The fiscal year 2010 (The investigation on appropriateness and designing the good transporting station). Study report. of The University of the Thai Chamber of Commerce.
The Secretariat of Cabinet. (B.E. 2557, July 15th). The Committee Meeting
Summary on the Project of the Special Economic Zone Development (Kor Nor Phor). At the government press center, Naree Club Building,
Government house of Thailand—after the committee meeting on the project of special economic zone development (Kor Nor Phor). 1/B.E. 2557. Bangkok: Government House of Thailand.
Wichai Tosuwanjinda. (2003). All for Small Business Management (Approaches and case studies). (3rd Edition). Bangkok. Technology Promotion Association (Thailand-Japan).
Witoon Simachokdee. (2009). SMEs: The National-Rehabilitation Industry. Bangkok: Prachachon