กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อการกลับมา ใช้บริการซ้ำของผู้บริโภคร้าน After Yum โดยส่งผ่านความพึงพอใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล