กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความต้องการจำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์ในการประเมินสถานการณ์การเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล