กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ละคร3 ชุดฉุยฉายเบญกาย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีที่เรียนโดยใช้ รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ผสมผสานบทเรียนออนไลน์ Google Site Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy