การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชานาฏศิลป์ละคร3 ชุดฉุยฉายเบญกาย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีที่เรียนโดยใช้ รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ผสมผสานบทเรียนออนไลน์ Google Site สาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Main Article Content

ศศิพัชร์ สังข์พาลี
รจนา สุนทรานนท์
คำรณ สุนทรานนท์
สุทธิพร บุญส่ง

บทคัดย่อ

การวิจัยและประสิทธิภาพ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรูปแบบการสอนทักษะการปฏิบัติของเดวีส์ออดิโอออดิโอ Google Site ก่อนเรียนและเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียนตั้งแต่กลุ่มทดลองที่เรียนไปจนถึงรูปแบบของการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกหัดของเดวีส์พบกับออดิโอออนไลน์ Google Site เริ่มต้นกลุ่มควบคุมที่เรียนการสอนแบบปกติ 3) เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพฤติกรรมของนักเรียน ในส่วนของกลุ่มทดลองที่เรียนหลักสูตรการสอนการสอนทักษะของเดวีส์ต่อเนื่องออนไลน์ Google Site กับกลุ่มควบคุมที่เรียนการสอนแบบปกติ


            กลุ่มตัวอย่างการวิจัยนี่คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยลพบุรีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คนจัดเป็น 2 กลุ่มบางทีนักเรียนอาจจะเข้ากลุ่มโดยให้โอกาสได้ (Random Assignment) ) มุ่งเน้นการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละกลุ่มและส่วนประกอบต่างๆ การวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชานาฏศิลป์ละคร 3 ชุดฉุยฉายเบญกายแบบทดสอบและแบบประเมินสมุนไพรปฏิบัติวิจัย สถิติและข้อมูลเพียงอย่างเดียวคือการควบคุมค่าส่วนของร่างกาย การทดสอบและการทดสอบที (t-test)


            ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองเป็นเหมือนสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้หลังเรียนและเรียนก่อนเรียนสำรวจทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ของการทดลองและกลุ่มควบคุม หาทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการปฏิบัติของตัวอย่างทดลองและให้กลุ่มควบคุมโดยระบุทางสถิติที่ระดับ .01   

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกียรติชัย เพ็ญวิจิตร. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียน เรื่อง คลื่น โดยใช้โปรแกรมกูเกิลไซต์ที่

มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษีที่ 5 (วิทยานิพนธ์การศึกษาหลักสูตร

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์).

ชไมพร จันทรวิบูลย์. (2564). ผลการจัดการเรียน : ระบำกฤดาภินิหารโดยทักษะปฏิบัติของเดวีส์.

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

ชานนทร์ ศิริกุลสถิต. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โดยวิธีสาธิตแบบฝึกหัดทักษาปฏิบัติ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยกูเกิลไซต์ (Google Sites).

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ).

ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2544). การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน.

วารสารศึกษาศาสตร์สาร, 28(1), 87-94.

ทิศนา แขมมณี. (2557). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.

(พิมพ์ครั้งที่ 18). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นิตยา เต็งประเสริฐ. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์

และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติชุดระบำไก่ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์. (ปริญญา

ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

นิภาพร ศรีสุวรรณ์. (2562). เรื่องการพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และความสามารถ

ในการตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ร่วมกับการใช้ Google Site รายวิชา ส 21104 สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1. (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิยาลัยขอนแก่น).

พัทธพล ฟุ้งจันทึก. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ วิชาฮาร์ดและยูทิลิตี้เบื้องต้น. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ).

ลัดดาวรรณ ศรีฉิม และบัญชา สำรวยรื่น. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Sites ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม).

วรรณวิษา วงษ์วิจารณ์. (2564). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ รายวิชานาฏศิลป์ ชุดนาฏยลีลาบ้านแหลม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (2560-2579). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

อิงอร นิลประเสริฐ และคณะ. (2557). Google Sites. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2564, จาก https://noppakornru.files.wordpress.com/2012/09/google_sites.pdf