วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เผยแพร่แล้ว: 27.12.2023

แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกจากเครื่องจักสาน บ้านโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

kitkawindet wongmun; เอกชัย เหลาสุภาพ, เจริญศรี ไชยคง, ปิยะฉัตร จันทร์ดี , พรทิพย์ สิริชัยรัตนกุล, สุภาพร ผุยผล, พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ

464-479