โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สืบมรรคา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Main Article Content

Surat Jongda

บทคัดย่อ

บทความนี้ การศึกษาวิจัยเรื่องขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนสืบมรรคา 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนสืบมรรคา 2) การศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างงาน ของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอนสืบมรรคาโดยการศึกษาจากเอกสารวิจัยที่พบบ่อยและวิทยากรคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ พรรณนาอุทยานแห่งชาติแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ การสังเกตเป็นพิเศษร่วมสร้างงานโขน รวบรวม ข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปผลการวิจัย


                   ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันโขนเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงทำการแสดงขึ้นในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงทำการแสดงขึ้นในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. 2550 ชุดภิมาศ แสดงชุดพรหมาศอีกครั้ง ปี พ.ศ. พ.ศ. 2552 กระแสโขนตอนนางลอยใน พ.ศ. 2553 โขนตอนศึกมัยราพณ์ในพ.ศ. 2554 โขนตอนจองถนนในปี พ.ศ. 2555 โขนตอนโมกศักดิ์ พ.ศ. 2556 โขนตอนนาคบาศ ในปี พ.ศ. โขนชุดภิมาศ ในปี พ.ศ.2558 และงดการแสดงใน พ.ศ. 2559 นำการแสดงร่วมงานถวายพระเพลิงรัชกาลที่ 9 ที่พระเมรุสนามท้องหลวง โขนตอนพิเภกสวามิภักดิ์ปี พ.ศ. 2561 และตอนสืบมรรคา ปี พ.ศ. พ.ศ. 2562 ก่อนงานแสดงนตอนสืบค้นมรรคา พบว่ามีขั้นตอนการดำเนินการ 18 ค้นหานั่นคืออะไร 1) ตรวจสอบเลือกตอน 2) บันทึกภาพอีกครั้งเรื่องราว (กระดานเรื่องราว) 3) การสอบสวนบทโขน 4) การสอบสวน บรรจุเพลงร้องเพลงหน้าพาทย์ 5) บทโขน 6) การแสดงตราการควบคุมและชื่อภาษาอังกฤษ 7) แนวคิดการออกแบบฉาก 8) ประสิทธิภาพของเทคนิคพิเศษ 9) ฉากฮาร์ดแวร์การแสดง 10) การแสดงเครื่องแต่งกาย 11) ฟัง การแสดงแสง 12) การแสดงนักแสดงรุ่นใหม่ (ออดิชั่น) 13) การแสดงเฟิร์มแวร์แสดง 14) การปฏิบัติหน้าที่ 15) การแต่งกายและแต่งหน้า 16) การประชาสัมพันธ์ 17) สื่อมวลชนแสดงจริง 18) การควบคุมหลังการแสดงสด สร้างเมนูเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจนำไปเป็นแนวทางและสร้างสรรค์การแสดงนาฎศิลป์โขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรินทร์ กรินทสุทธิ์. (2558). ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการและความหลากหลายของโขน

(ทศวรรษที่ 2480 ถึงปัจจุบัน). (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

เกิดศิริ นกน้อย. (2565, 10 พฤศจิกายน). คณะกรรมการโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

และผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง. สัมภาษณ์.

จุลชาติ อรัญยะนาค. (2565, 10 พฤศจิกายน). ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขนยักษ์. สัมภาษณ์.

ดุษฎี มีป้อม. (2565, 5 ธันวาคม). ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ควบคุมวงปี่พาทย์. สัมภาษณ์.

ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. (2563). โขน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

ประเมษฐ์ บุณยะชัย. (2565, 10 พฤศจิกายน). ศิลปินแห่งชาติ ที่ปรึกษาอาวุโสการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริม

ศิลปาชีพฯ. สัมภาษณ์.

พีรมณฑ์ ชมธวัช. (2565, 20 ตุลาคม). คณะกรรมการโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯและผู้กำกับ

ภาพศิลป์. สัมภาษณ์.

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ. (2558). โขนพระราชทาน “ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินไทย”. กรุงเทพฯ: แปลนโมทีฟ

ลาลูแบร์, ซีมองเออร์เดอ. (2552). จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ท. โกมลบุตร.

(พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: ศรีปัญญา.

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. (2547). วัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2547.

(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทัศนีย์ ขุนทอง. (2565, 18 พฤศจิกายน). ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และควบคุมการขับร้อง. สัมภาษณ์.

รัชนี รัชชัยบุญ. (2565, 20 พฤศจิกายน). กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเวชั่นสตูดิโอ จำกัด

ผู้ออกแบบแสง. สัมภาษณ์.

วัชรากร ปลื้มจิตปลั่ง. (2565, 15 พฤศจิกายน). เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องแต่งกายโขนมูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพฯ. สัมภาษณ์.

สมศักดิ์ ทัดติ. (2565, 10 พฤศจิกายน). ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์โขนยักษ์. สัมภาษณ์.

สุดสาคร ชายเสม. (2565, 15 พฤศจิกายน). คณะกรรมการโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ผู้ออกแบบฉากและควบคุมการสร้างฉาก. สัมภาษณ์.

สุดาพร เทศนะนาวิน. (2565, 20 ธันวาคม). กรรมการผู้จัดการบริษัทพับบลิคฮิต จำกัด

ดูแลผู้ดูแลการประชาสัมพันธ์. สัมภาษณ์.

สุเทพ จับศรี. (2565, 10 ตุลาคม). กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านริก จำกัด ผู้ดูแลกำกับเทคนิคพิเศษ.

สัมภาษณ์.

อนัตศักดิ์ กุลดิลก. (2565, 15 พฤศจิกายน). เจ้าหน้าที่ควบคุมการแต่งกาย. สัมภาษณ์.