การพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารระดับ A1 ตามกรอบมาตรฐาน V-test คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Main Article Content

Thanomphan Triwanitchakorn

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อสื่อสารระดับ A1 สำหรับการเรียนภาษาเวียดนามในที่นี้ตามความสูงมาตรฐานความสามารถทางภาษาเวียดนาม (V-test) โดยเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยการใช้การวิจัยและการวิจัย พัฒนาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจสอบและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารระดับ A1 โดยแบ่งการวิจัยวิจัย 3 ระยะระยะที่ 1 ใช้ความต้องการความต้องการและการวิจัยกลุ่มกับผู้กำกับ ส่วนได้ส่วนเสียในระยะเวลา 7 คนระยะที่ 2 ในการสำรวจหลักสูตรเพื่อตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการแนะนำหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 2) เหตุผลและการเปิดเผย 2) 3) ไดรฟ์ 4) ไดรฟ์ 5) รายละเอียดรายวิชาของหลักสูตร 6) เนื้อหา สาระการเรียนรู้ 7) แผนการเรียนรู้ 8) กิจกรรมและประสบการณ์ในการควบคุม 9) สื่อการเรียนการสอน 10) ตรวจและประเมินผลและระยะที่ 3 ปรับปรุงและแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเนื้อหาหลักสูตร 7 สาระการเรียนรู้ผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรพบว่าการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 ท่านมีที่ = 4.29, SD = 0.57 การบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ระดับการปรับสูงและค่าดัชนีความคงที่ (IOC) ในการควบคุมหลักสูตรทั้ง 20 ข้อมีความเข้มข้นโดยรวมของหลักสูตรและสถิติของหลักสูตรทางสถิติที่ระดับ 0.5 ความถี่ของหลักสูตรอาจมีและส่วนนั้น ไปทำกิจกรรมได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2552). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.

ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร. (2560). การประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางภาษาเวียดนามสำหรับผู้สอนภาษาเวียดนาม. สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

ทิแหล่ง เวือง. (2559). การพัฒนาหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร. (วิทยานิพนธ์

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2556). ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Theories and development instructional model). กรุงเทพฯ: เอสพริ้นติ้ง ไทย แฟคตอรี่.

ประภาษ สมยาภักดี. (2560). การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาเวียดนามเบื้องต้น

(ต22201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. สกลนคร: โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23.

ปริลักษณ์ กลิ่นช้าง และ สุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส. (2559). แรงจูงใจและกลวิธีการเรียนรู้ภาษาเยอรมันของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ของไทย. วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 12(2), 35-70.

George Gerbner. (1996). 2 อ้างถึงใน คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป, 2554: 7

George Gerbner. (1956). Toward a General Model of Communication. Audiovisual Communication Review, 4(3), (June), 171-199.

Hymes, D. (1974). Foundation in Sociolinguistic : An Ethnographic Approach. Philadelphai: University of Pennsylvania Press.

Savignon, S. J. (1991). Communicative language teaching state of the art. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2566, จาก http://dx.doi.org/10.2307/3587463

Ralph W. Tyler. (1949). Basic Principles of curriculum and Instruction. London: University of Chicago.

Taba. H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New York: Harcount. Brace & World.

Sergio Meza, P. (2012). Communicative Language Teaching (CLT). สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2566, จาก https://www.slideshare.net/sergemaister/communicative-language-teaching-15255081

Đào Mục Đích, Đào Huy Linh. (2023). Khảo sát và đánh giá giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, trình độ trung cấp. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Tập 20, số 5, 894-906.

Mai Ngọc Chừ - Trịnh Cẩm Lan. (2010). Tiếng Việt cơ sở (Vietnamese for foreigners, Elementary level). Nxb Phương Đông.

Nguyen, T. N. (2001). Mot vai suy nghi ve khai niem ngu phap trong giao trinh tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai [Some thoughts on grammar concepts in Vietnamese language textbooks for foreigners]. Proceedings of the Conference “Vietnamese language and culture”, 148-158.

Phạm Thị Thanh Huyền. (2016). Phần mềm quản lý sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh Bắc Giang. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2566, จาก http://quanlysangkien.bacgiang.gov.vn/ho-so/phuong-phap-ren-ky-nang-noi-tieng-anh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-tac-gia-nguyen-thi-thanh