การใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Main Article Content

เฉลิมขวัญ จอกทอง
Jeerapan Kajornjitjarat

บทคัดย่อ

ผู้สอนแบบซินเนคติกส์รูปแบบการสอนที่จำเป็นต้องมีโดยคำนึงถึงและเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มุมมองที่ใหม่ โดยการวิจัยนี้ใช้การสอนแบบซินเนคติกส์ในเนื้อหาร้อยกรอง เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมโยงระหว่างสีขาวเพื่อพัฒนาความต่อเนื่องในการเรียนเองและการวิจัยของการวิจัยนี้รวมถึง 1) เพื่อศึกษาให้เกิดการใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ที่ มีต่อความสามารถด้านเนื้อหาร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา และ 2) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อการใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์รวมถึงรวบรวมข้อมูลร้องกรองเชิงสำรวจตัวอย่างรวมถึงนักศึกษาชั้น ปี 3 บทความภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ลงทะเบียนเรียนรายร้อยวิชากรองอังกฤษเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 45 คน อาจสุ่มตัวอย่างสุ่มแบบกลุ่ม และหลังเรียน สำรวจข้อมูลในส่วนที่สำคัญ (x̄) ส่วนที่มีมาตรฐานและ t-test ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเพิ่มขึ้นที่ระดับ .05 และผลการวิจัยยังการวิจัยยัง หลังจากการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์การวิจัยการวิจัยยังสำรวจนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์รวมถึงเนื้อหาร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Brand, A. G. (1980). Creative Writing in English Education. The Journal of Education, 63-82.

Brumfit, C., & Carter, R. (1987). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Crystal, D. (1998). Language Play. Hammondsworth: Penguin.

Dawson, P. (2005). Creative Writing and the New Humanities. New York: Routledge.

Djudin, T. (2017). Synectics Model: An offer to develop students’ creativity through science learning. Journal of Education, Teaching, and Learning, 65-70.

Gentner, D., & Holyoak, K. J. (1997). Reasoning and Learning by Analogy: Introduction. American Psychologist, 32-34.

Gordon, W. J. (1961). Synectics: The Development of Creative Capacity. New York: Harper & Row.

Fernandez, S. R. (2021). Synectics in Teaching Grade 9 Science. Journal of World Englishes and Educational Practices (JWEEP), 10-15.

Frost, R. (2020). Mending Wall. In House, P. (Ed.), 150 Most Famous Poems: Emily Dickinson, Robert Frost, William Shakespeare, Edgar Allan Poe, Walt Whitman and many more. [E-book]: Vervante.

Kongchart, C. (2020). Effects of Synectics Instruction Model Together with Writing Process Approach towards Abilities in Creative Writing and Learning Achievement in Thai Language of Grade 9 Students Master's Thesis. Pathum Thani: Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Pathum Thani.

Lazar, G. (1996). Using figurative language to expand students’ vocabulary. ELT Journal, 50(1) 43-51. Retrieved January 10, 2021, from https://doi.org/10.1093/elt/50.1.43

Richland, L. E., & Begolli, K. N. (2016). Analogy and Higher Order Thinking: Learning Mathematics as an Example. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 160-168.

Scrivener, J. (2011). Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. Oxford: Macmillan Education.

Spiro, J. (2004). Creative Poetry Writing. Oxford: Oxford University Press.