การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครร้องเรื่องเครือณรงค์ สาขาวิชานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Main Article Content

Pimpika Mahamart
จินตนา สายทองคำ
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นักร้องวิทยานิพนธ์ร้องละครเรื่องเครือณรงค์ เพื่อสร้างแนวคิดและกำหนดรูปแบบการแสดงละครร้องเรื่องเครือณรงค์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการศึกษาจากความสามารถเอกสารบทละครหนังสือ เรย์รีบทความต่าง ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงในระดับสูงจากรูปแบบการแสดงละครร้องอย่างต่อเนื่องนำข้อมูลมาวิจารณ์ สังเคราะห์ตามทฤษฎีการละครและทฤษฎีการควบคุมสร้างและสรุปข้อมูลเป็นพื้นฐานระบบควบคุมและระบบควบคุมรูปแบบ กิจกรรมละครร้องเรื่องเครือณรงค์


การศึกษาพบว่าการร้องละครเรื่องเครือณรงค์มีแนวคิดในการสร้างละครมาจากการที่มีความสำคัญ 4 แนวคิดดังกล่าวได้แก่ 1) แนวคิดในการควบคุม ระบบควบคุมละครร้อง 2) แนวคิดต่อเนื่องรูปแบบการแสดงละครออร์แกนใหม่ใหม่ สำหรับแนวคิดนี้เป็นรูปแบบการร้องละครของเดิม บางครั้งมิติความในรูปลักษณ์ต่างๆ ต่าง ๆ ให้ละครร้องสามารถสอดรับกับพลวัตความปรับปรุงของสังคมในปัจจุบัน 3) แนวคิดด้านสุนทรียะและความงามในการแสดงละครร้องที่ การแสดงของบทละครเวทีไพเราะของเพลงประกอบดนตรีดนตรีส่วนใหญ่จะขับร้องของเครื่องแต่งกายที่มีชื่อเสียงแสดงและความงามของวงดนตรีประกอบการแสดงความรู้สึกความงามและรูปแบบในการสอดแทรกสื่อเทคโนโลยี 4) แนวคิด ในบางครั้งเรื่องเดิมที่มีความสนุกน่าติดตามมาโดยการนำเอาเครือ ณรงค์มานำเสนอใหม่อีกครั้งในละครร้องประกอบรูปแบบการแสดงละครร้องเรื่องเครือณรงค์ได้รูปแบบที่เกิดจากการที่เห็นได้ชัด แบบแผนการแสดงละครร้องทั้ง 3 ประเภทของการแสดงในละครร้องแบบลูกคู่ละครร้องโดยไม่มีคู่และละครร้องจันทโรภาสกำหนดรูปแบบการแสดง “เล่นร้องไทย” คือแสดงเป็นเรื่องราวอย่างละครมีเรื่องมากมาย ดำเนินการเรื่องและปิดเรื่องในการดำเนินการเรื่องนั้นเพื่อให้การร้องเพลงเป็นหลักสอดแทรกคำสำคัญเพื่อเสริมความใช้ในความแข็งแกร่งแบ ท่าแสดงกิริยาและภาษาท่านาฏศิลป์ประกอบการแสดงและเพลงประกอบเพลงไทยมาปรับทัศนคติ ในส่วนของโรงละคร

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ตรีรัตน์ วิทสุทธิพันธ์. (2564). นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดเทพีโภคทรัพย์. นครปฐม: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.

ณัฏฐนิช นักปี่. (2557). ละครร้องปราโมทัย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล).

พูนพิศ อมาตยกุล. (2552). เพลง ดนตรีและนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

. (2556). ประวัติของละครร้อง. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางสุดจิตต์

ดุริยประณีต อนันตกุล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์นานาสิ่งพิมพ์.

เสาวณิต วิงวอน. (2555). วรรณคดีการแสดง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์.