ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ Café Hopping ของผู้บริโภค Gen Z กรณีศึกษา Minimo House Café คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Main Article Content

Touchakorn Sammasut
กาญจน์สุดา พ้นภัยพาล
คุณากร หนูนิล
เปรมฤดี ปิ่นประเสริฐ
ศิริพร ตฤณขจี

บทคัดย่อ

วิจัยเรื่องนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่รวมถึงการท่องเที่ยวแบบ Café Hopping ของผู้บริโภค Gen Z การศึกษา Minimo House Café องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวทั้ง 5 องค์ประกอบสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) (สิ่งอำนวยความสะดวก) และกิจกรรม (กิจกรรม) โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยคือกลุ่มผู้บริโภคที่เคยใช้และไม่เคยใช้บริการร้าน Minimo House Café จำนวน กลุ่มตัวอย่างคือ 417 คนไม่จำเป็นต้องพูดถึงในรายละเอียดและข้อมูลใช้กลุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการกล่าวถึงความและจากการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงกำหนดและตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภค Gen Z ซึ่งสถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลอื่นๆ สถิติเชิงพรรณนา องค์ประกอบส่วนใหญ่ของส่วนประกอบต่างๆ ในส่วนของส่วนประกอบมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานคือการวิเคราะห์การถดถอย (การวิเคราะห์การถดถอย) ให้ป้อนสำหรับการวิจัยวิจัยโดยผลการวิจัยและการทดสอบวิจัยสามารถสรุปได้ องค์ประกอบที่รวมอยู่ในการท่องเที่ยวแบบ Café Hopping ของผู้บริโภค Gen Z Z ศึกษา Minimo House Café ปริมาณ 3 องค์ประกอบรวมถึงปัจจัยด้านปัจจัยดึงดูดปัจจัยด้านปัจจัยและปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกองค์ประกอบต่างๆ 2 ปัจจัยที่ไม่ส่ง ผลการศึกษาต่อการท่องเที่ยวแบบ Café Hopping ของผู้บริโภค Gen Z Z ของผู้บริโภค Gen Z Minimo House Café สำรวจองค์ประกอบในการสำรวจสถานที่และปัจจัยด้านกิจกรรมต่างๆ ประเด็นการย่อยในแต่ละด้านยังคงรักษาคุณค่าของการวัดคุณค่าของปัจจัยได้ ได้ซึ่งสามารถค้นพบสิ่งนี้ได้ ผู้ประกอบการหรือ Café เนื่องจากผลการศึกษาไปเพื่อการพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและการสร้างฐานข้อมูลขององค์กรสามารถทำกำไรจาก ประวัติศาสตร์หรือกรณีศึกษาในธุรกิจร้านกาแฟหรือคาเฟ่ต่อไปได้ 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กนกวรรณ ปิยานุวัฒน์กุล, อิสรีย์ ศุภเลิศจารุภัทร์, และ ศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์. (2019). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของผู้เข้าชมการแข่งขัน กีฬาเจ็ตสกี “Jet Ski–World Cup

”. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2565, จาก

https://research.bkkthon.ac.th/abstac/ab_21052563133914.pdf

กฤติมา เกิดสุภาพ, ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์ และบุญทา ชัยเลิศ. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเดินทางตามนักรีวิวบนสื่อออนไลน์ไปใช้บริการร้านคาเฟ่ในเขตกรุงเทพมหานคร.

National & International Conference, 2(15), 41.

ณหทัย มุขดีสุทธวัฒน์. (2565). ความคาดหวังและการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

เตือนใจ จันทร์หมื่น. (ม.ป.ป). การศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A’S ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดน่าน. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

ธัญชนก แววแก้ว. (2557). พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลี

หรือญี่ปุ่น. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา. (2558). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

ปิยะดา ทองบุญชู และคณะ. (2022). ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตามเส้นทางผ้าไทยในจังหวัดเลย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 17(62),

-71.

พยอม ธรรมบุตร. (2549). เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. กรุงเทพฯ:

สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พรไพลิน จุลพันธ์. (2565). “ททท.” คาดครึ่งหลังปี 65 ต่างชาติเที่ยวไทยฟื้นตัว พุ่ง 1,840% แตะ 7.5

ล้านคน. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2565, จาก

https://www.bangkokbiznews.com/business/business/1022166

พิมพ์ปพิชญ์ เมธีโชติธนา และ ทิวา พาร์ค. (2565). การสื่อสารการตลาดการโฆษณาตรงและแฝงผ่าน

Facebook Page กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์. วารสารการสื่อสารมวลชน, 10(2), 39-59.

พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล. (2561). คุณลักษณะของคุณภาพบริการ (Service Quality Attributes). สืบค้น

เมื่อ 3 ธันวาคม 2565, จาก https://www.impressionconsult.com/i/คุณลักษณะของคุณภาพบริก%2F

พุทธพร โชว์สูงเนิน. (2558). การพัฒนารูปแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ณ ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง. (วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต, สถาบันการบินพลเรือน).

ภัทร์ศินี แสนสำแดง, นันธารา ธุลารัตน์, และปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ. (2564). อัตลักษณ์ของคาเฟ่ฮอปปิ้ง

ในประเทศไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์, 15(3), 259-271.

มนตรี ศรีวงษ์. (2563). แนวโน้มธุรกิจกาแฟเมืองไทยปี 2563. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2565, จาก

https://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=5613

ศิริเพ็ญ ดาบเพชร. (2561). องค์ประกอบการทองเที่ยวและช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวอนาคต กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 11(1), 79-98.

สัญชัย สันติเวส และนิธิวดี ทองป้อง. (2560). ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ

ที่ถูกออกแบบเพื่อคนทั้งมวลในที่สาธารณะ. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ), 10(3), 1360-1370.

สุดารัตน์ เชื้อเมืองแสน และคณะ. (2022). การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวแบบคาเฟ่ฮอปปิ้ง

(Café Hopping) บริเวณถนนเลียบริมแม่น้ำโขง จังหวัด นครพนม. วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ, 3(1), 40-56.

สุธิดา สุรเสรีวงษ์. (2552). ผลกระทบของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และความภักดีของ

ลูกค้าที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์. (2561). เผยคนไทยดื่มกาแฟ 300 แก้ว/คน/ปี มูลค่าธุรกิจพุ่งถึง 1.7 หมื่นล้าน

บาท เร่งเฟ้นหา “บาริสต้า” สู่เวทีโลก. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2565, จาก

https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_85954

Bangkokbanksme. (2020). ถ้าไม่อยากให้ร้านกาแฟเจ๊ง ต้องเร่งปรับตัวด้วย 9 เทคนิคนี้. สืบค้นเมื่อ 3

ธันวาคม 2565, จาก https://www.bangkokbanksme.com/en/techniques-for-running-a-coffee-shop-business

Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.

Creativethailand. (2565). Café Hopping งานอดิเรกยอดฮิตติดเทรนด์ ที่ทำให้คาเฟ่เป็นได้มากกว่าร้าน

ขายกาแฟ. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2565, จาก https://www.creativethailand.org/view/article-read?article_id=33657

Dickman, S. (1996). Tourism: An Introductory Text. (2nd ed). Sydney: Hodder Education.

Goaonweb. (2022). ร้าน Minimo House Cafe สายครัวซองต์ต้องชิม บ้านค่ายจังหวัดระยอง.

สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2566, จาก http://www.goaonweb.com/คาเฟ่-อินมาย/ร้าน-minimo-house-cafe-สายครัวซองต์ต้อง/

Jamroonwat, S. (2016). Factors Affecting Food Truck Selection of Customers in Bangkok.

(Master of Business Administration, Thammasat University).

Matichonweekly. (2565). เทรนด์ธุรกิจกาแฟ-เบเกอรี่ ยังเป็นดาวรุ่ง มูลค่าตลาดสูงกว่า 90,000 ล้าน

ด้านผู้จัดงาน Food & Hospitality Thailand 2022 จับกระแสเพิ่มโซนใหม่ กาแฟและเบเกอรี่ นำผู้ผลิตวัตถุดิบพรีเมี่ยมและอุปกรณ์ชั้นนำทั่วโลกร่วมจัดแสดง. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2566, จาก https://www.matichonweekly.com/publicize/article_602022

Maysylvie. (2021). ทำความรู้จัก Cafe Hopping คืออะไร ? คำยอดฮิตที่สายคาเฟ่ และคอกาแฟ ต้องรู้!.

สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2565, จาก https://food.trueid.net/detail/ndXQl71R3AxE

Mgronline. (2022). ส่องเทรนด์ Cafe Hopping เช็กอิน คาเฟ่คอนเซ็ปต์ปัง อัพสตอรี่ เมนูสเปเชียล.

สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2566, จาก https://mgronline.com/daily/detail/9650000081997

Middleton, V. T. C. (1994). Marketing in Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-

Heinemann.

Page365.net. (2563). วิธีง่าย ๆ ดันเพจให้ติดอันดับในช่องค้นหาเฟสบุ๊ค (Facebook SEO). สืบค้นเมื่อ

มกราคม 2566, จาก https://www.page365.net/all-articles/365town-facebookseo

Tcp. (2565). คน Gen Z คือใคร สำคัญอย่างไร และทำไมกลุ่มธุรกิจ TCP เลือกนำเครื่องเอเนอร์จี้ ดริงก์

เจาะตลาดคนกลุ่มนี้. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2566, จากhttps://tcp.com/episode/2564/07jul/gen-z-who-we-are/

Tourism Western Australia. (2009). Five A's of Tourism. Western Australia: Tourism Western

Australia.

Tripgether. (2563). ปักหมุด!! 5 คาเฟ่ระยอง ได้ลองไปนั่งแล้วจะติดใจ. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2566,

จาก https://www.tripgether.com/อัปเดตเรื่องเที่ยว/ปักหมุด-5-คาเฟ่ระยอง-ได้ลองไปนั่งแล้วจะติดใจ/