เงาสะท้อน ละเวงวัณฬา - สุวรรณมาลี : การสร้างสรรค์การแสดงด้วยการผสมผสานนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ตะวันตก คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Main Article Content

Suteesak Pakdeeteva
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
อัควิทย์ เรืองรอง

บทคัดย่อ

บทความนี้เพื่อประสิทธิภาพการแสดงเรื่องที่สะท้อนแสง ละเวงวัณณฬา - สุวรรณมาลีด้วยรูปแบบต่างๆ นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์โดยรวม โดยนำบทวิเคราะห์เรื่องพระอภัยมณีตอนที่เพิ่มขึ้นงหน้าป้อมมาตีความใหม่ตามทฤษฎีการื้อสร้างไดร์เวอร์ สตรี ความนิยมของบทประพันธ์ที่มีความหมายในบางครั้งความเท่าเทียมของผู้บริโภคและคุณค่าของผู้ชมและการแสดงนวัตกรรมของสถาปัตยกรรมท่าเต้นที่เริ่มต้นระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ในปริมาณมาก


              ผลการศึกษาพบว่าแสดงให้เห็นใหม่ตามทฤษฎีเพื่อแสดงการนำเสนอว่าการแยงชิงพระอภัยมณีนี่คือเพราะความต่อเนื่องของการรักษาพยาบาลและปกป้องบ้านเมืองไว้และการแสดงสร้างสรรค์ “เงาสะท้อนแสงละเวงวัณฬา – สุวรรณมาลี” ไป สู่องค์ความรู้ใหม่แก่วงออลนาฏศิลป์โดยการแสดงการสร้างสรรค์ที่ต่อเนื่องของการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ แยงชิงผ่านท่าเต้นประเภทคู่ที่มีการรักษาสมดุลของคู่เต้นระหว่างนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์อย่าง ลงตัว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ประณีต ม่วงนวล. (2559). การวิเคราะห์พุทธวจนะในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี. วารสารสถาบันวิจัยญาณ สังวร, 7(2). 86-98.

ปิ่นเกศ วัชรปาณ. (2559). การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์. ตำราการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์.สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

วรรณวิไล ชุ่มใจ. (2559). ความฉลาดทางอารมณ์ของตัวละครในวรรณคดีมรดก. (วิทยานิพนธ์หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่).

สันต์ สุวัจฉราภินันท์. (2550). Different Feminist Theories: ในความแตกต่างของทฤษฎี สตรีนิยม. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2565, จาก: http://www.midnightuniv.org.

สุรเดช โชติอุดมพันธ์. (2559). ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัควิทย์ เรืองรอง. (2558). โดยสำคัญ ‘ปัญญา’ ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 17(1), 9-18.

Natt Sweetty. (2554). การแสดงละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง. สืบค้นเมื่อ

พฤษภาคม 2566, จาก https://www.youtube.com/watch?v=fZsapxO8nmo

Siammelodies. (2564). การแสดงละครนอก เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง

สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2566, จาก https://www.youtube.com/watch?v=gx4d4875scg

Siammelodies. (2021). Phra Aphai Mani story The episode of Phra Aphai Manee Kew Nang

Laweng [VIDEO]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gx4d4875scg (Accessed on 1 May 2023)