อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า ไอทีทางออนไลน์ในยุควิถีปกติใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Main Article Content

Phattharin Thiandam
ฉัตยาพร เสมอใจ

บทคัดย่อ

 


การวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) การศึกษาปัจจัยส่วนประสมประสิทธิภาพสูงออนไลน์ 2) การศึกษาวิจัยการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทียุคสมัยปกติใหม่ และ 3) การศึกษาวิจัยของส่วนประสมออออนไลน์และผู้ดูแลระบบตัดสินใจซื้อสินค้าไอที กลไกของยุคสมัยปกติในบางครั้งมักจะมีความสำคัญในการควบคุมจากผู้ที่ซื้อสินค้าไอทีออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ในจำนวน 385 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติมุ่งเน้นไปที่มาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยหุคูณ ( การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ)


            ผลการวิจัยพบว่ามีส่วนประสมที่ออนไลน์สินค้าไอทีที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันปกติใหม่ในและรายด้านที่มองเห็นมาก... การควบคุมส่วนบุคคลในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบไอทีในปัจจุบันวิถีปกติในและรายด้านที่มองเห็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตัดสินใจซื้อรองลงมาคือทางเลือกและอันดับสุดท้ายคือ แล้วหลังสตูดิโอ


            ส่วนประสมการออนไลน์ในผลิตภัณฑ์สำหรับช่องทางการเผยแพร่เพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัวและการโฆษณาการตลาดและด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีในปัจจุบันปกติปกติใหม่สถิติทางสถิติ ที่ 0.05 ดังนั้นเหตุผลที่ร้านจำหน่ายสินค้าไอทีควรพิจารณาการพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมสมาชิกออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวในผู้บริโภคจะทำให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อไอทีผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น


                                                                                                 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2549). สถิติสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์. (2564). ADVICE ปรับกลยุทธ์ออนไลน์ เพิ่มความสะดวกรับความต้องการของผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2565, จาก https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9640000042966

ญาดา ชื่นชุ่ม และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอที ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประชาชนในเขตกุรงเทพมหานคร. วารสารการเงินการลงทุนการตลาดและการบริหารธุรกิจ, 2(3), 21-39.

ฑิตาพร รุ่งสถาพร. (2563). พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าบนช่องทางออนไลน์ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพิษณุโลก. (การค้นคว้าอิสระนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

ดลนภัส ภู่เกิด. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม).

ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา. (2563). อานิสงส์โควิด-19 ทำให้ปี 2563 ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยโต 35%. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2565, จาก https://www.efinancethai.com/LastestNews/ LatestNewsMain.aspx?release=y&ref= M&id=dkpJaUlIQklzeHM9

ธรรมรักษ์ ธารีรัตน์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม).

ธีร์ธวัช เตชวิทิตกุล. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทไอที (ฮารด์แวร์, ซอฟต์แวร์). (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชำนิประศาสน์. (2555). สถิติสำหรับการวิจัยและเทคนิคการใช้ SPSS. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

วิเชียร วงศ์ณิชชากุล. (2550). การบริหารการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า. (2564). สนค. เผยผลสำรวจซื้อออนไลน์ ม.ค.-มี.ค.64 ยอดพุ่ง 75,000 ล้านต่อเดือน เพิ่ม 45.05%. สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2565, จาก http://www.tpso.moc.go.th/th/node/11098

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ETDA เผยมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ปี 63 อยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาท คาดปี 64 พุ่งไปที่ 4.01 ล้านล้านบาท. สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2564, จาก https://www.etda.or.th/th/pr-news/ETDA-Reveals-the-Value-of-e-Commerce-in-2021.aspx

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techiques. New York: John Wiley & Sons.

Gartner Market Databook. (2021). Big Data Market Reports. Retrieved 15 July 2022, from https://www.reportlinker.com/report-summary/Advanced-IT/97906/Thai-Big-Data-Industry.html

Kotler, P. (2015). Marketing management. (15th ed.). New Jersey: Prentice Hall.