ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Main Article Content

สิบตำรวจตรีศุภศิษฏ์ ทองคำ
ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ
ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม

บทคัดย่อ

การควบคุมนี้เพื่อศึกษาลักษณะที่ปรากฏของประธานาธิบดี สังคมและข้อมูลทั่วไป ระดับความสม่ำเสมอขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการทำงานของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดพื้นที่สีเขียวขององค์กรการปกครองส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ข้อมูลการศึกษา รวบรวมส่วนประกอบของประชาชนที่มาจากพื้นที่สีเขียวในการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ระบาดระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง 2565 รวมจำนวน 394 คนวิธีวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การทดสอบใช้การทดสอบแบบที (t-test) และการทดสอบแบบ F (F-test) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 (p-value =0.05)


ผลการศึกษาพบว่าประชาชนตัวอย่างที่ศึกษาเพิ่มเติมของร่างกายมีอายุเฉลี่ย 33.74 ปีมีสถานะภาพมีการศึกษาระดับต่ำกว่าอาชีพหลักนักเรียน/นักศึกษามีรายได้หลักเฉลี่ย 123,649.75 บาท บาทเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบในมาของการในส่วนพื้นที่สีเขียวได้ 6 ส่วนการปกครองของประชาชนอย่างละเอียดในพื้นที่สีเขียวขององค์กรการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ประเภทมีมากที่สุดอย่างอัตโนมัติเท่ากับ 4.33 องค์ประกอบที่มีผลต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปในพื้นที่สีเขียวระบบควบคุมส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่รวมถึงอายุ สถานที่ภาพการรวบรวมข้อมูลระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลักหลัก รายได้หลักในการดำเนินการเพื่อดูพื้นที่สีเขียว และคำอธิบายในการมาในส่วนนี้จะกล่าวถึงพื้นที่สีเขียว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ณัฎฐา เจริญกุล. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับกล้าไม้ต่อการดำเนินงานของสถานีเพาะ

ชำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

ธีระศักดิ์ คำห้าง. (2556). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ

ของอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

ปิยะรัตน์ ยุธาชิต. (2558). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ

ของอุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ:

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพโรจน์ อุตโรกุล. (2558). ความพึงพอใจของผู้มาเยือนที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการของ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

มงคล ลิ่ววิริยกุล. (2556). ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้ สุ

ไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส. (การศึกษาค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่. (2564). ข้อมูลสถิติการเข้ามาใช้ประโยชน์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2564, จาก https://www.phraepao.go.th/main/

เอกชัย แสนดี. (2556). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของ อุทยาน

แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).